Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Konflikt interesów

Data publikacji: 11-05-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    siwz

Omawiamy wyroki Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) wydane w ostatnim czasie w sprawach dotyczących problematyki wykluczenia oferentów ze względu na konflikt interesów.

Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje unijne regulowane jest przepisami:

 

  • rozporządzenia Rady (WE, Eur­atom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, z późniejszymi zmianami (DzUrz UE L 248, s. 1);
  • rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, z późniejszymi zmianami (DzUrz UE L 357, s. 1; są to przepisy wykonawcze).


Bazują one na dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych, a dokładnie – na dyrektywie 2014/24/UE. Ponieważ polski system zamówień publicznych również opiera się na tejże dyrektywie, orzecznictwo Sądu Unii Europejskiej (dalej: Sąd) w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez instytucje unijne odpowiada polskiej sytuacji prawnej, może więc być inspiracją dla rodzimych instytucji zamawiających i sądów.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną orzeczenia w sprawach T-403/121 oraz T-556/112. Dotyczą one problematyki wykluczenia z postępowania przetargowego oferentów ze względu na konflikt interesów spowodowany ich wcześniejszym zaangażowaniem w przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść wyroków dostępna jest na stronie internetowej Sądu www.curia.europa.eu.

Sprawa T-403/12

Zarys sprawy

Zamówienie, które stało się później zarzewiem sporu sądowego, zatytułowane było „Pomoc techniczna na rzecz serbskich organów celnych w celu wsparcia procesu modernizacji systemu celnego”. Instytucją zamawiającą była Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, działająca za pośrednictwem delegatury w Republice Serbii.

Jeszcze przed upływem terminu na składanie ofert Intrasoft International (późniejszy powód) skierował do instytucji zamawiającej następujące zapytanie: „czy spółka lub ekspert zamierzający uczestniczyć w tymże postępowaniu przetargowym znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, ze względu na udział w wykonywaniu projektu EuropeAid/128180/C/SER/RS w ramach wcześniejszego postępowania przetargowego?” (pkt 8 orzeczenia). Instytucja zamawiająca odpowiedziała na powyższe pytanie przecząco, wskazując, że „przetarg EuropeAid/128180/C/SER/RS nie obejmował przygotowania dokumentacji dotyczącej przetargu EuropeAid/131367/C/SER/RS” (pkt 9 orzeczenia).

Po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert Intrasoft International poinformowany został, że jego oferta została odrzucona ze względu na konflikt interesów, ponieważ (pkt 11): „miał uprzywilejowany dostęp do niektórych dokumentów ściśle związanych z toczącym się postępowaniem przetargowym, które stanowiły punkt wyjścia w celu określenia działalności objętej odnośnym zamówieniem. Uprzywilejowany dostęp, z którego korzystał, był związany z jego udziałem w redagowaniu wskazanych dokumentów w ramach wcześniejszego postępowania przetargowego, EuropeAid/128180/C/SER/RS”. Jako że protest Intrasoft International odrzucony został przez instytucję zamawiającą, niniejsza sprawa została wniesiona na wokandę Sądu.

Argumentacja stron

Powód podnosił, że nie został przedstawiony żaden rzeczywisty dowód na występowanie konfliktu interesów w jego przypadku (pkt 62) oraz że – również z uwagi na wcześniejsze orzecznictwo – wykluczenie oferenta powinno być oparte na występowaniu rzeczywistego ryzyka konfliktu interesów, popartego szczególnymi okolicznościami danego przypadku, przy jednoczesnym pozostawieniu zainteresowanemu możliwości wykazania braku konfliktu interesów (pkt 62).

Komisja Europejska uzasadniała swoją decyzję o wykluczeniu powoda tym, że „niektóre dokumenty zredagowane przez powoda w ramach wcześniejszego zamówienia zostały załączone do SIWZ zamówienia będącego przedmiotem sporu” (pkt 65), a co za tym idzie, miał on „dostęp do rzeczonych dokumentów przed innymi oferentami, korzystając w ten sposób z przewagi konkurencyjnej, w szczególności w zakresie znalezienia wykwalifikowanych ekspertów” (pkt 65).

[...]

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora Przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne