Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Podmiot trzeci – uwagi proceduralne

Data publikacji: 11-05-2017 Autor: Anna Wojtczyk
Tagi:    roboty budowlane

Omawiamy stosowanie regulacji wskazanej w art. 22a pzp, określającej zasady korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, która została dodana do ustawy wskutek nowelizacji z czerwca ubiegłego roku.

Wprowadzony nowelizacją ustawy z 22 czerwca 2016 r. art. 22a pzp stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisu art. 63 dyrektywy 2014/24/UE, w którym przedstawiono warunki i zasady wykazywania spełnienia kryteriów kwalifikacji. Ustawodawca unijny nie wymaga, by wykonawca, który zawiera umowę z zamawiającym, był w stanie spełnić umówione świadczenie bezpośrednio z wykorzystaniem własnych zasobów. Wystarczy, że może on wykazać, iż doprowadzi do prawidłowego spełnienia danego świadczenia przez inne podmioty. Stanowisko to było niejednokrotnie podkreślane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).
 

  • Wyrok TSUE z 2 czerwca 2016 r. (C-27/15)


„Trybunał uznał, że prawo Unii nie wymaga do uznania wykonawcy za spełniającego warunki udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, by podmiot zamierzający uzyskać zamówienie od instytucji zamawiającej był w stanie spełnić umówione świadczenie bezpośrednio i z wykorzystaniem własnych zasobów (…)”.

W art. 63 dyrektywy 2014/24/UE jednoznacznie wskazano, że w odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, co do których takie zdolności są niezbędne. W takich przypadkach te inne podmioty powinny wystąpić w trakcie realizacji zamówienia jako podwykonawcy bezpośrednio wykonujący określone prace lub usługi.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Konkretne zamówienie

Ustawodawca unijny mówi wyraźnie o konkretnym zamówieniu, co wskazuje, że ewentualne korzystanie z zasobów innego podmiotu może być dopuszczalne, o ile jest zindywidualizowane, a więc dotyczy każdorazowo danego zamówienia.

Jak wynika z wyroku TSUE z 18 marca 2004 r. (C-314/01), wykonawca powinien każdorazowo uwzględnić naturę i charakter konkretnej umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym zobowiązanie takiego innego podmiotu powinno jasno określać nie tylko wykonawcę, zakres, formę i sposób udostępnienia zasobów, ale również przedmiot zamówienia i instytucję zamawiającą prowadzącą postępowanie. Zamawiający musi uzyskać pewność, że zasoby, na których polega wykonawca, rzeczywiście będą pozostawać w jego dyspozycji, co jest warunkiem uznania, że wykonawca ten przy wykorzystaniu tych zasobów jest zdolny poprawnie wykonać zamówienie.

Należy zatem zauważyć, że ustawodawca unijny umożliwia łączenie kwalifikacji wielu podmiotów gospodarczych w celu spełnienia minimalnych wymogów określonych przez zamawiającego, o ile zostanie wykazane temu zamawiającemu, że wykonawca powołujący się na kwalifikacje jednego lub kilku innych podmiotów będzie w rzeczywistości mógł dysponować środkami tych podmiotów, które są niezbędne do wykonania zamówienia.

Warunkiem skutecznego powołania się na zasoby innego podmiotu jest udowodnienie przez wykonawcę, że rzeczywiście dysponuje zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przez przedstawienie stosownego zobowiązania takich podmiotów (zob. opinia Rzecznika Generalnego z 28 lutego 2013 r., C-94/12).

Studium przypadku

W sprawie rozstrzyganej przez KIO w wyroku z 10 stycznia 2017 r. (KIO 2417/16) odwołanie złożył wykonawca, który został wykluczony z postępowania przez zamawiającego w związku z treścią jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) podmiotu trzeciego. Odwołujący się wykonawca stwierdził, że ze złożonych dokumentów i oświadczeń można wywieść, iż spełnia on warunek udziału w postępowaniu.

[...]

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; zastępca kierownika działu zamówień publicznych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne