Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

ABC WYKONAWCY: Ocena podmiotowa wykonawców

Data publikacji: 11-05-2017 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz

Dokonując podmiotowej oceny wykonawcy w postępowaniu, zamawiający korzysta z ustawowego katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania; może przy tym zastosować także przesłanki fakultatywne.

Zamawiający, zgodnie z art. 22 ust. 1a i 1b pzp, sam dokonuje wyboru i określa warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji) oraz korzysta z ustawowego katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie których musi dokonać podmiotowej oceny wykonawcy w postępowaniu. Może również zdecydować o stosowaniu którejś z fakultatywnych przesłanek wykluczenia. Wykonawca, aby skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest wykazać, że spełnia określone warunki i nie podlega wykluczeniu z postępowania. W tym celu – w myśl art. 25a ust. 1 pzp – do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. W przypadku gdy wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub je przekracza, wykonawca składa to oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia1. Należy pamiętać, że nawet gdyby zamawiający nie sformułował wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu, a oświadczenie o ich spełnianiu nie stanowiłoby dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, to i tak – niezależnie od woli zamawiającego – wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Informacje, które są zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 pzp. Do pełnej oceny podmiotowej potrzebne są oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może jednak żądać wyłącznie tych dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania i które wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz lub zaproszeniu do składania ofert. Wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów pzp (lipiec 2016 r.) zmieniła się zasada i nie wszyscy wykonawcy ubiegający się o zamówienie składają oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Aktualnie zamawiający po dokonanej ocenie ofert, ale przed formalnym poinformowaniem wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wzywa do złożenia tych dokumentów jedynie tego wykonawcę, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu ofert. Zamawiający wzywa (obowiązkowo w zamówieniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, a fakultatywnie – w zamówieniach poniżej progów UE) takiego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. Gdyby wykonawca, mimo obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów, nie złożył ich albo gdyby złożone dokumenty lub oświadczenia były niekompletne, zawierały błędy lub budziły wskazane przez zamawiającego wątpliwości, wówczas zamawiający wzywa wykonawcę do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia (art. 26 ust. 3 i 4 pzp).

Należy pamiętać, że zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 2f pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne – do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów

[...]

 

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych, autorka Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne