Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Ryzykowne wynagrodzenie

Data publikacji: 04-11-2008 Autor: Zbigniew Leszczyński

Wydawałoby się, że wynagrodzenie ryczałtowe jest dla zamawiających bardzo dobrą formą rozliczania robót. Ale to tylko pozory. Z uwagi na fakt, iż w takim przypadku całe ryzyko ponosi wykonawca, wlicza je w cenę oferty, przez co staje się ona droższa.

Aby omówić tematykę wynagrodzeń w robotach budowlanych, należy rozstrzygnąć podstawowy, moim zdaniem, problem: co jest przedmiotem zamówienia na roboty budowlane?

 

W ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprost tej odpowiedzi nie znajdziemy. Pośrednio odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 140 ust. 3 Pzp, który mówi, iż: „Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Na podstawie tego zapisu należy stwierdzić, że wszystko, co wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest nowym zamówieniem, na które należy zawrzeć nową umowę. Takimi nowymi zamówieniami są, np. zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp oraz zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Pzp. Jeżeli natomiast nie wykraczamy poza określenie przedmiotu zamówienia, nie możemy udzielić nowego zamówienia, ponieważ ciągle realizujemy pierwotne zamówienie, które w art. 67 ust. 1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7 Pzp zostało nazwane zamówieniem podstawowym. Należy pamiętać, że aby udzielić zamówień dodatkowych lub uzupełniających, należy przeprowadzić procedurę właściwą dla trybu zamówienia z wolnej ręki.

 

Przed udzieleniem obu tych rodzajów zamówień zamawiający musi spełnić wymagania określone w art. 31 ust. 1 lub 2 oraz w art. 33 ust. 1 lub 2 Pzp. Jest więc zobowiązany posiadać dokumentację projektową, opisującą przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej lub program funkcjonalno-użytkowy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej. Należy także określić wartość zamówienia: na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wynegocjowane warunki umowy nie muszą być takie same jak w umowie na zamówienie podstawowe. Nie ma także znaczenia obowiązujący w zamówieniu podstawowym rodzaj przyjętego wynagrodzenia.

Określenie przedmiotu zamówienia

Stosując wynagrodzenie ryczałtowe, zamawiający nie powinien, moim zdaniem, żądać od wykonawcy złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, ponieważ nie jest ważne, jaki jest faktyczny zakres robót, a jedynie ich rezultat.

Kolejnym problemem, jaki należy rozstrzygnąć jest – moim zdaniem – kwestia, czy w Pzp występuje pojęcie „określenie przedmiotu zamówienia”. Jak się okazuje, występuje i to nawet kilkakrotnie, jednak brakuje w tym zakresie konsekwencji. W przepisach dotyczących ogłoszeń (zaproszeń) o wszczęciu procedury (art. 41 ust. 1 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 3, art. 63 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 2 pkt 3 Pzp) występuje pojęcie: „określenie przedmiotu zamówienia”, natomiast w art. 36 ust. 1, określającym zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ma takiego pojęcia. W pkt 3 występuje jedynie „opis przedmiotu zamówienia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne