Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Błędy w siwz

Data publikacji: 04-11-2008 Autor: Halina Olszowska
Autor: Bartłomiej Brosz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nakłada na zamawiającego obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) bez względu na przedmiot i wartość zamówienia oraz tryb, w jakim prowadzone jest postępowanie. Wyjątek stanowi tryb licytacji elektronicznej, gdzie siwz została niejako zastąpiona obszernym ogłoszeniem o licytacji sporządzonym w zgodzie z art. 75 ust. 2 Pzp. Z kolei w zamówieniu z wolnej ręki rolę specyfikacji pełnią informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które w trybie art. 68 ust. 1 Pzp zamawiający przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.

 

Zawartość siwz określa art. 36 ust. 1 Pzp, różnicując tę treść w zależności od trybu postępowania oraz wartości zamówienia. Jeśli zamawiający korzysta z tzw. instrumentów wspomagających postępowanie, jak np. aukcji elektronicznej po przetargu nieograniczonym bądź ograniczonym, względnie ustanawia dynamiczny system zakupów, wówczas specyfikacja winna dodatkowo zawierać informacje na ten temat określone w art. 36 ust. 2 Pzp.

 

Podobnie, gdy zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających, dopuścić składanie ofert częściowych czy wariantowych lub zawrzeć umowę ramową. Mimo z pozoru nieznacznych zmian ustawy w odniesieniu do specyfikacji zamawiający nie może bez przeszkód bazować na wzorcach wcześniej sporządzonych specyfikacji. Zmienia się bowiem wiele innych przepisów bezpośrednio i pośrednio związanych z treścią specyfikacji, jak i z samym przygotowaniem postępowania, którego elementem jest specyfikacja.

Co przeszkadza wykonawcom

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym elementem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do danego postępowania oraz późniejszą realizacją zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne