Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Brak konieczności szukania dodatkowych środków finansowych

Data publikacji: 03-04-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Z art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp wynika, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zamawiający może zwiększyć tę kwotę do kwoty równej cenie najkorzystniejszej oferty.

Co do zasady kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podawana jest przez niego bezpośrednio przed otwarciem ofert, co wynika z treści przepisu art. 86 ust. 3 pzp, i wskazuje maksymalny poziom wydatków, jaki planuje ponieść na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynika z kalkulacji dokonanej przez zamawiającego i zaplanowanego budżetu. W sytuacji gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa wysokość zaplanowanych środków finansowych, zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania za wszelką cenę dodatkowych funduszy, aby wybrać zbyt drogą ofertę jako najkorzystniejszą. Pogląd ten potwierdza poniższe orzecznictwo:

Wyrok KIO z 7 sierpnia 2015 r. (KIO 1587/15, KIO 1589/15)

„Zamawiający nie musi być zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia za cenę odbiegającą znacznie od ceny rynkowej lub za cenę, która w istotny sposób przewyższa granice finansowe, do jakich Zamawiający jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podwyższenie środków może w pewnych sytuacjach stanowić decyzję nieopłacalną, wręcz narażającą zamawiającego na duże nieekonomiczne wydatki. Zasadą jest, że zamawiający jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia do kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i którą podał na otwarciu ofert. (…) Zamawiający nie ma (…) obowiązku zabiegania o zmianę decyzji i zwiększenia środków na realizację zamówienia. Zwiększenie środków do ceny oferty najkorzystniejszej jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z 16 kwietnia 2014 r. (VI Ga 23/14)

„Ustawa Pzp zezwala zamawiającemu na zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, a tym samym kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia mimo zaistnienia przesłanek z art. 93 ust. 1 pkt 4, jednakże nie nakłada (bo i nałożyć nie może) na niego takiego obowiązku. Tym samym za bezprzedmiotowe uznać należy również zarzuty dotyczące niewykazania przez zamawiającego, iż nie jest on w stanie zwiększyć środków na sfinansowanie zadania częściowego nr 2. W tym zakresie za wystarczające uznać należy oświadczenie zamawiającego, iż nie zamierza on zwiększyć (z jakichkolwiek przyczyn) środków przewidzianych na sfinansowanie tego zadania”.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne