Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: mec. Anna Specht-Schampera

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


Rola kierownika zamawiającego

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206 tys. euro nie powołuje się komisji przetargowej, to czy osobą dokonującą oceny ofert może być kierownik zamawiającego, czy też musi być do tego powołana inna osoba, a kierownik zamawiającego wykonuje czynności należące tylko do niego, tzn. akceptuje wybór oferty i podpisuje tylko druki ZP?

 

Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 19 ust. 2 Pzp kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania także o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, czyli 133 tys. euro lub 206 tys. euro dla dostaw i usług (w zależności od statutu zamawiającego) oraz 5.150 tys. euro dla robót budowlanych. Jednakże w przypadku powołania komisji przetargowej w okolicznościach, w których powołanie komisji ma charakter fakultatywny, zamawiający obowiązany jest do stosowania w pełni przepisów Pzp dotyczących komisji przetargowej (art. 19–21 Pzp). Art. 18 ust. 1 Pzp wprowadza zasadę, że za przygotowanie i prowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego. Może on jednak pisemnie powierzyć dokonywanie przewidzianych dla niego czynności pracownikom zamawiającego (pełnomocnik kierownika zamawiającego) w trybie art. 18 ust. 2 Pzp. Powierzenie takie powoduje powstanie odpowiedzialności wyznaczonych pracowników za podejmowane czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania w zakresie, w jakim zostały powierzone. Jednakże bez względu na udzielone pełnomocnictwa, to zawsze kierownik zamawiającego jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Przesądza o tym definicja kierownika zamawiającego z art. 2 pkt 3 Pzp, która stanowi, że jest to osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

 

Na tej zasadzie oraz w świetle regulacji komisji przetargowej jako zespołu pomocniczego kierownika zamawiającego (art. 20 ust. 3 Pzp) do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego można zaliczyć przede wszystkim: zatwierdzenie wniosku rozpoczynającego procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatwierdzenie dokumentów wymaganych w postępowaniu o zamówienie publiczne, w szczególności siwz i wyniku postępowania, wykluczenie wykonawcy z postępowania, odrzucenie oferty i wybór oferty najkorzystniejszej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne