Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

ETS o zamówieniach

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie zamówień publicznych, wydane w tym roku w odpowiedzi na zadawane przez sądy poszczególnych państw tzw. pytania prejudycjalne lub składane skargi o stwierdzenie uchybienia.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (inaczej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ETS) jest najwyższym organem sądowym Wspólnot Europejskich. W interesującym nas obszarze zamówień publicznych sprawy przez niego rozpatrywane dotyczą pytania (odesłania) prejudycjalnego albo też skargi o stwierdzenie uchybienia. W ramach pytania prejudycjalnego ETS odpowiada na pytanie sądu krajowego dotyczące interpretacji określonych zapisów prawa wspólnotowego bądź też zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Sąd krajowy, który się z pytaniem zwrócił, jest związany otrzymaną wykładnią. Jest ona również wiążąca dla sądów z innych państw członkowskich, w momencie gdy zetkną się one z identycznym problemem.

 

Skarga o stwierdzenie uchybienia jest składana przez Komisję Wspólnot Europejskich. Dotyczy ona niewypełnienia przez państwo członkowskie obowiązków wynikających z członkostwa w WE. W odniesieniu do zamówień publicznych najczęściej mamy do czynienia albo z nieterminową transpozycją dyrektywy ich dotyczącej bądź też z transpozycją niepełną czy też sprzeczną z duchem dyrektywy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji ETS oraz uregulowań proceduralnych znajdują się na jego stronie http://www.curia.europa.eu. Natomiast pełna treść wyroków znajduje się w bazie danych prawa wspólnotowego EUR–LEX (http://eur–lex.europa.eu). W okresie od stycznia do listopada br. trybunał wydał 8 wyroków, które zostaną omówione w porządku chronologicznym w niniejszym materiale, oraz 1 postanowienie (sprawa C-323/07, postanowienie z dnia 10 kwietnia 2008 roku), które zostało jednak w artykule pominięte.

Sprawa C-532/061

Sprawa ta była rezultatem pytania prejudycjalnego, zadanego przez sąd grecki, rozpatrujący odwołanie złożone przez dwie firmy ubiegające się o zamówienie z zakresu katastru i planu zagospodarowania przestrzennego, którego zamierzała udzielić pozwana przed sądem krajowym gmina. Powodowie twierdzili, iż nastąpiło naruszenie przepisów dyrektywy 92/50/EWG2, jako że komisja przetargowa przed rozpoczęciem oceny złożonych ofert określiła wagę każdego z trzech kryteriów wyboru oferty, jak również wprowadziła podkryteria, zaś oni – w momencie składania oferty – nie byli o nich poinformowani.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne