Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Orzecznictwo TSUE

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    kontrola   roboty budowlane

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 17 wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania zapytań prejudycjalnych zadanych przez sądy krajowe państw członkowskich UE.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Do jego zadań należy:

1) kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej;
2) czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z Traktatów;
3) wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

W roku 2016 Trybunał wydał 17 wyroków w sprawach dotyczących zamówień publicznych, bazując na zapytaniach prejudycjalnych wystosowanych przez sądy krajowe. W dalszej części niniejszego artykułu przedstawione zostaną pokrótce najważniejsze punkty każdego z nich.

Sprawa C-234/14 (wyrok z 14 stycznia 2016 r., Łotwa)

Pierwsza ze spraw dotyczyła zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącego, że jeżeli oferent ubiegający się o zamówienie polega na zdolnościach innych podmiotów, to musi on przed udzieleniem zamówienia „zawrzeć z tymi podmiotami umowę spółki lub utworzyć spółkę jawną. Umowa spółki musi w szczególności przewidywać odpowiedzialność indywidualną i solidarną oferenta oraz innych podmiotów”.

Jeden z oferentów podważył zgodność z prawem cytowanego powyżej zapisu, a rozpatrujący je łotewski sąd wystąpił do Trybunału z zapytaniem, czy jest on zgodny z dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Wyrok Trybunału był następujący: „Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie warunkowi zawartemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który zobowiązuje oferenta, który polega na zdolnościach innych podmiotów, do zawarcia z nimi umowy spółki lub do utworzenia z nimi spółki jawnej przed udzieleniem zamówienia”.


Procedura prejudycjalna

Zwana jest również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (Traktatów), jak i wtórnego (m.in. dyrektyw). Rolą Trybunału nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do zadań Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego, tylko interpretacja prawa unijnego.


 

[...]

 

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora Przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne