Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Interes we wniesieniu odwołania

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Czy wobec zmian nowelizacyjnych i najnowszego orzecznictwa sądów wspólnotowych powinien ulec zmianie sposób rozumienia przez Krajową Izbę Odwoławczą pojęcia „interes”?

Mimo wielu zmian wprowadzonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przez nowelizację z dnia 22 czerwca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1020) treść przepisu art. 179 ust. 1 pzp pozostała niezmieniona. W nowym stanie prawnym, tak jak poprzednio, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Wobec zmian, jakie wprowadziła nowelizacja w sposobie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz najnowszego orzecznictwa sądów wspólnotowych zasadne wydaje się postawienie pytania, czy sposób rozumienia przez Krajową Izbę Odwoławczą pojęcia „interes” powinien w najbliższych latach ulec zmianie.

Zasada skuteczności środków odwoławczych

Tytułem wstępu wskazać należy, że w prawie wspólnotowym obowiązuje zasada „skuteczności środków odwoławczych”. Skuteczność postępowania odwoławczego oznacza m.in., że obiektywne (prowadzone przez niezależne organy) postępowanie odwoławcze (kontrolne), prowadzone możliwie szybko, z inicjatywy każdego z zainteresowanych podmiotów, umożliwi skuteczne (wiążące) korygowanie nielegalnych decyzji zamawiającego, zasadniczo jeszcze w trakcie trwania procedury przetargowej, doprowadzając do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (udzielenia zamówienia oferentowi, którego oferta, zgodnie z przepisami, powinna być wybrana)1. Zasada ta jest stosowana w orzecznictwie sądów wspólnotowych, które konsekwentnie dokonują wykładni przepisów dyrektyw w taki sposób, by zapewnić wykonawcom możliwie szerokie stosowanie środków odwoławczych.

Analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej prowadzi do wniosku, że u nas tendencja bywa odwrotna, a wąskie rozumienie pojęcia „interes” staje się niejednokrotnie barierą do tego, by rozpoznać merytorycznie zarzuty stawiane przez wykonawców.

Interes w uzyskaniu danego zamówienia

W orzecznictwie Izby od lat dominuje pogląd, że skoro interes wykonawcy musi być związany z uzyskaniem danego zamówienia, to odwołujący powinien „wykazać, że ma potrzebę uzyskania zamówienia publicznego w konkretnym postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego” (wyrok KIO z 10 lutego 2016 r., KIO 106/16). Konsekwencją takiego poglądu jest przyjęcie, że wykonawcy nie mają interesu w żądaniu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Unieważnienie postępowania uniemożliwi bowiem wykonawcy uzyskanie zamówienia w danym – toczącym się już – postępowaniu.


Artykuł 179 ust. 1 pzp

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.


 

[...]

 

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne