Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Podział zamówienia na części

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Justyna Starek
Tagi:    siwz

Omawiamy odpowiedzi udzielone przez UZP na pytania zadane przez użytkowników systemu zamówień publicznych, związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów dotyczących możliwości dzielenia zamówień na części.

Do ustawy Prawo zamówień publicznych, w drodze implementacji przepisów unijnych, wprowadzono nowy przepis – art. 36aa, z którego wynika, że liczba części, na które dany wykonawca może złożyć ofertę, jest czymś innym niż liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie danemu wykonawcy.

Przepis stanowi, że zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Ustawodawca wyraził tym zapisem dobrowolność. To w gestii zamawiającego leży podjęcie decyzji o możliwości podziału tegoż zamówienia. Zatem zamawiający może podzielić zamówienie publiczne na części, określając zakres i przedmiot tych części, ale ma obowiązek wskazania w protokole zamówienia powodów, dla których nie dokonał podziału zamówienia na części. Jest to duże utrudnienie dla zamawiających, bowiem w przypadku zamówienia niepodzielnego, które musi zostać wykonane w całości, zastosowanie w protokole samego stwierdzenia „zamówienie jest niepodzielne” będzie zbyt ogólnikowe.

Opinie i komunikaty

W opinii UZP1 wskazano: „Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia”.

Warto także odwołać się do wydanego przez UZP komunikatu2 dotyczącego obowiązywania dyrektyw unijnych: „W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego proponuje się stosowanie: (…) art. 46 dyrektywy klasycznej zalecającego podział zamówienia na części w celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w przypadku niedokonania takiego podziału, przygotowania uzasadnienia takiej decyzji”.

W takim przypadku – w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców (dot. zamówień sektorowych), a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji – zamawiający określa, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku czy do wszystkich części zamówienia. Zamawiający może ograniczyć liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy, pod warunkiem że wskaże taką informację we wspomnianych wyżej dokumentach zamówienia. W takim przypadku zamawiający określa w siwz obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, które zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie.

 

[...]

 

Justyna Starek
starszy referent ds. zamówień publicznych, doktorantka studiów z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne