Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Grzegorz Soluch

Wśród zmian wprowadzonych do pzp w czerwcu ubiegłego roku znajdują się regulacje dotyczące oznakowania. Ich znajomość to jeden z warunków właściwego opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ustawie mowa jest o oznakowaniu, należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi. Warto wspomnieć, że „oznakowanie” w polskim systemie zamówień publicznych odpowiada unijnemu pojęciu „etykieta”1.

Z przytoczonej definicji wynika jednoznacznie, że oznakowaniem są tzw. dokumenty przedmiotowe, czyli odnoszące się do przedmiotu zamówienia i potwierdzające, że oferowany przedmiot (obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura) spełnia określone wymagania wskazane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Uzupełnieniem tej definicji są regulacje zawarte w dodanym do pzp art. 30a. Zgodnie z ust. 1 nowego przepisu w przypadku zamówień o szczególnych cechach zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia, w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 

  1. wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;
  2. wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;
  3. warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;
  4. oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;
  5. wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Artykuł 30a ust. 3 pzp


Jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.


Źródła europejskie

Aby lepiej zrozumieć omawianą regulację, należy sięgnąć do doświadczeń europejskich, w tym do postanowień zawartych w dyrektywach unijnych w sprawach zamówień publicznych. Zgodnie z art. 43 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dyrektywa klasyczna) w przypadku gdy instytucje zamawiające zamierzają dokonać zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych, mogą one w specyfikacjach technicznych, kryteriach udzielenia zamówienia lub w warunkach realizacji zamówienia wymagać określonej etykiety jako środka dowodowego na to, że te roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagane cechy.

 

[...]

 

Grzegorz Soluch
prawnik, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska; w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP; wykładowca i autor szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne