Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Oprogramowanie do ewidencji budynków

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Robert Rytwiński
Tagi:    siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Mimo iż w orzecznictwie niejednokrotnie podkreślano, że żądanie, aby wykonawca posiadał komputery wyposażone w konkretne narzędzie informatyczne jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, zamawiający nadal stosują takie zapisy.

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – dalej: uofp) jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Ustawodawca w art. 4 ust. 1 uofp stwierdza, że sektor finansów publicznych tworzą:

 

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,

2) gminy, powiaty i samorząd województwa oraz ich związki,

3) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,

4) państwowe i samorządowe fundusze celowe,

5) uczelnie publiczne,

6) jednostki badawczo-rozwojowe,

7) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

8) państwowe i samorządowe instytucje kultury,

9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

10) Narodowy Fundusz Zdrowia,

11) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

12) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Analiza i planowanie zamówienia

Jednostki sektora finansów publicznych, każdorazowo przystępując do realizacji zadań, będących w zakresie ich kompetencji, w wyniku których są wydatkowane środki publiczne, zobowiązane są do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 – dalej: Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne