Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu

Data publikacji: 21-02-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    otwarcie ofert
Autor: Rys. B. Brosz

Przepis art. 93 ust. 4 pzp mówi, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Przywilej ten obejmuje jednak tylko tych wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

Do kosztów uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne zaliczyć można wydatki poniesione m.in. na:

 

  • przygotowanie oferty,
  • dojazd pracowników wykonawcy na wizję lokalną,
  • doręczenie oferty zamawiającemu,
  • przygotowanie próbek, jeżeli ich złożenie wraz z ofertą było wymagane,
  • dojazd przedstawicieli wykonawcy na otwarcie ofert,
  • ekspertyzy i opinie prawne.


Tymczasem prawie każda specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera zapis zastrzegający, że zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie zawsze taki zapis oznacza, że taki zamawiający działa niezgodnie z pzp, co tłumaczy uzasadnienie zawarte w następującym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej:

 

  • Wyrok KIO z 12 lipca 2013 r. (KIO 1507/13)


„To, że zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, nie jest tożsame z zanegowaniem roszczenia zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w sytuacji unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Zwrócenia uwagi wymaga, że w języku polskim «przewidzieć» oznacza «przeczuć, odgadnąć, domyślić się, co będzie, wziąć coś w rachubę, licząc się ze spodziewanym rozwojem wypadków», «określić, oznaczyć coś z góry, zaplanować, założyć». Uwzględniając wskazane rozumienie słowa «przewidzieć», można jedynie stwierdzić, że zamawiający zakłada, że nie będzie potrzeby/konieczności zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu, nie odnosząc wszelako powyższego do szczególnej sytuacji związanej z unieważnieniem postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Z tych względów skład orzekający Izby uznał, że zarzut nie zasługuje na uwzględnienie – odwołujący nie wykazał, że zamawiający naruszył wskazany przepis ustawy Pzp”.

Warto podkreślić, że unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie jest tożsame z unieważnieniem z winy zamawiającego.

Wysokość poniesionych kosztów uczestnictwa wykonawcy w danym postępowaniu musi zostać przez niego udokumentowana. Roszczenie wykonawcy o zwrot tych kosztów powinno być kierowane do zamawiającego, a w przypadku jego nieuznania – do sądu powszechnego. Krajowa Izba Odwoławcza nie jest organem właściwym do ich zasądzania od zamawiającego w przypadku, gdy zamawiający nie uzna roszczenia wykonawcy o zwrot poniesionych kosztów lub uzna je w wysokości niższej niż wnioskowana przez wykonawcę.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne