Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zamówienia z art. 131a ust. 1a pzp

Data publikacji: 21-02-2017 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy zamawiający może nie dookreślić przedmiotu zamówienia w treści siwz, powołując się na ochronę danych w związku z posiadaną infrastrukturą krytyczną?

Zamawiający jest zobowiązany dokonać opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z normą art. 29 pzp – jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń pozwalających wykonawcom na ustalenie przedmiotu i umożliwiając złożenie oferty. Zamawiający ma ustawowy obowiązek dokonać opisu tak, aby wszystkie elementy funkcjonalne czy technologiczne wpływające na przedmiot zamówienia zostały jednoznacznie opisane. Tym samym nie jest możliwe, aby zamawiający celowo odmówił udostępnienia informacji stanowiących opis przedmiotu zamówienia z uwagi na fakt, że informacje te stanowią element infrastruktury krytycznej zamawiającego.

W sprawie takiej wypowiadała się KIO w wyroku z 3 października 2013 r. (KIO 2259/13, KIO 2263/13). Przedmiotem sporu było niedookreślenie opisu przedmiotu zamówienia przez odmowę udostępnienia dokumentacji infrastruktury systemowo-sprzętowej środowiska IT (w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści siwz). Zamawiający wskazywał, że „informacje te stanowią element infrastruktury krytycznej zamawiającego i szczegółowe dane zostaną przekazane po podpisaniu umowy”. W ocenie KIO zmodyfikowanie treści siwz i pozostawienie brzmienia wymagania w formie ustalonej powyższą odpowiedzią powoduje, że „opis przedmiotu zamówienia (...) stał się niewyczerpujący i niejednoznaczny, albowiem brak jest informacji, jakie rozwiązania poziomu wojewódzkiego zamawiający posiada i zatem jak oceni zgodność funkcjonalną i technologiczną przede wszystkim rozwiązań polegających na rozbudowie istniejącego systemu, skoro wykonawcy na etapie składania ofert nie mają wiedzy co do tego, jak ten poziom wygląda”. Izba nakazała zamawiającemu „dokonanie modyfikacji wymagań określonych w specyfikacji w taki sposób, aby wynikało z nich, że wymaganie zgodności technologicznej i funkcjonalnej dotyczy rozwiązań poziomu wojewódzkiego, oraz przez określenie parametrów rozwiązania poziomu wojewódzkiego, które zamawiający będzie oceniał pod względem zgodności” (zob. też postanowienie KIO z 23 października 2013 r., KIO 2405/13).

Czy w postępowaniu realizowanym na podstawie art. 131a ust. 1a pzp można zastosować kryteria oceny ofert dotyczące doświadczenia wykonawcy?

Realizując zamówienie, którego przedmiotem jest infrastruktura krytyczna, w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym (art. 131a ust. 1a pzp), zamawiający stosuje przepisy Rozdziału 4a Działu III pzp „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”. Ustawodawca w art. 131bb ust. 1 pzp wskazuje, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym), nie stosuje się przepisów pzp dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, nie ma też obowiązku żądania wadium czy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ani zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, nie obowiązują też przesłanki wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Zamawiający ma zatem prawo ustalić kryteria oceny oferty na podstawie właściwości podmiotowej wykonawcy – również dokonując oceny kryterium wiedzy i doświadczenia (zob. wyrok KIO z 11 sierpnia 2016 r., KIO 1390/16).

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne