Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Odpowiedzialność za zamówienia bagatelne

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Małgorzata Filipek
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

W niektórych kręgach przyjęto, że wydatki do 30 000 euro nie są zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 4 pkt 8 pzp. Tymczasem błędna interpretacja tego przepisu może skutkować poważnymi uchybieniami.

Wydatkowanie publicznych środków jest obwarowane odpowiednimi przepisami oraz procedurami mającymi na celu kontrolę finansów publicznych. Regulacjom tym podlegają również zamówienia do 30 000 euro.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 pzp zamówieniem publicznym jest każda odpłatna umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Biorąc pod uwagę elementy składowe tej definicji legalnej oraz innych przepisów pzp, należy stwierdzić, że każdy dokonywany przez zamawiającego wydatek środków publicznych, niezależnie od jego wartości, jest zamówieniem publicznym.

Odrębnym zagadnieniem pozostaje sposób wydatkowania czy procedury, jakimi powinien kierować się zamawiający, dokonując zakupu do 30 000 euro. Ustawodawca w tym zakresie arbitralnie przesądził, że ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro1. Oznacza to jedynie, że szczegółowe procedury określone w tej ustawie nie będą dotyczyły wydatków do wskazanej kwoty. Brak obowiązku stosowania norm wywodzonych z przepisów pzp, w związku z nieprzekroczeniem progu bagatelności, nie oznacza jednak, że ustawodawca nie poświęca omawianym zamówieniom żadnej uwagi. Wystarczy wspomnieć o konieczności sporządzania przez zamawiających rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, w którym muszą zostać wskazane także informacje o zamówieniach udzielonych do progu bagatelności2.

Zasady wydatkowania środków publicznych do kwoty 30 000 euro w świetle przepisów krajowych

Wydatkowanie środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, w ramach zamówień i konkursów, nie jest objęte reżimem pzp. W tym zakresie zastosowanie ma m.in. art. 44 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp), który wskazuje podstawowe zasady wydatkowania środków publicznych i stanowi, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych; w sposób celowy i oszczędny; z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Brak przestrzegania tych zasad może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, co wiąże się z konkretnymi sankcjami i odpowiedzialnością.

Zamawiający, dokonując wydatków publicznych oraz udzielając zamówień do progu bagatelności, powinni mieć na uwadze także przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której zdefiniowano czyn nieuczciwej konkurencji oraz wskazano otwarty katalog takich czynów. Postępowanie zgodne z tą ustawą sprawi, że wybór wykonawcy będzie dokonany w sposób niedyskryminujący, z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców.

[...]

Małgorzata Filipek
wieloletni praktyk i autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; członek OSKZP i Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne