Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki
Tagi:    roboty budowlane

W związku ze zmianą przepisów o zamówieniach publicznych zmienił się zakres informacji, których wykazanie w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach jest wymagane zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, które przekazywane jest Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. W związku z tym do 1 marca 2017 r. zamawiający zobowiązany będzie do przekazania sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2016 r. Biorąc pod uwagę nowelizację pzp z 22 czerwca 2016 r., warto zastanowić się nad sposobem sporządzenia sprawozdania w świetle zmienionych przepisów. Jednak w pierwszej kolejności należy wspomnieć o fundamentalnych założeniach związanych ze sprawozdaniem.

Definicje ustawowe

Na wstępie konieczne jest wskazanie grona podmiotów, które są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 12 pzp przez pojęcie „zamawiający” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania pzp. Krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania pzp został doprecyzowany w art. 3 pzp. W związku z powyższym każdy podmiot spełniający kryteria ustawowe zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach, niezależnie od faktu, czy w danym roku przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pzp, czy też nie. Warto przy tym odnieść się do definicji zamówienia publicznego, które zgodnie z art. 2 pkt 13 pzp oznacza umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Co do zasady więc każda odpłatna umowa cywilnoprawna jest zamówieniem publicznym, niezależnie od obowiązku jej zawarcia po przeprowadzeniu postępowania w ramach jednego z trybów udzielania zamówień publicznych określonego w pzp. Warto wspomnieć także, że przez pojęcie odpłatności należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie pieniężne, ale również każdą korzyść majątkową. Natomiast opłata o charakterze publicznoprawnym nie będzie ujawniana w rocznym sprawozdaniu, gdyż nie jest zamówieniem publicznym zgodnie z definicją określoną w pzp.

Ustalenie, czy dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego, czy też nie, może stanowić nie lada problem, gdyż niejednokrotnie decydują o tym niuanse. Odzwierciedleniem tego typu problemów są pytania kierowane przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na stronie internetowej UZP można znaleźć odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez zamawiających.

[...]

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu, kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne