Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zmiany umów o zamówienie publiczne

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Ewa Wiktorowska

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych do postanowień zawartej umowy nie można wprowadzać żadnych zmian. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamawiający daną zmianę przewidział i opisał ją w ogłoszeniu lub siwz.

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający ma obowiązek podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacje na temat istotnych ustaleń, w oparciu o które będzie wykonywana umowa o zamówienie publiczne. Ustawodawca pozostawił do wyboru zamawiającego, czy te informacje będą mieć formę istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Przepisy szczególne

Przepisy Pzp dotyczące umów, określone w art. 139-151 Pzp, pełnią rolę lex specialis względem regulacji stosunków umownych zawartych w kodeksie cywilnym (dalej: kc), czyli co do zasady do umów w sprawie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksowe, w szczególności przepisy części ogólnej kc oraz przepisy o zobowiązaniach, w tym normujące poszczególne rodzaje umów, chyba że Pzp stanowi inaczej. Posiadają one również „szczególny” walor praktyczny, gdyż ograniczają kodeksową zasadę swobody umów, co wyraża się w klauzuli generalnej art. 353¹ kc.

 

Jednym z wyrazów ograniczenia tej swobody są przepisy związane z wykonywaniem umów, głównie dotyczące treści i zmian umowy. Po pierwsze, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy oraz jego zobowiązanie zawarte w ofercie muszą być tożsame, tj. identyczne. Po drugie, zakazuje się zawarcia umowy w innym zakresie, niż zakres objęty przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąc, że postanowienia umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia są nieważne z mocy ustawy.

Wszelkie zmiany trzeba opisać

Pzp w wyjątkowych okolicznościach przewiduje możliwość zmian zawartej umowy. Przed ostatnią nowelizacją z 4 września br. dotyczyło to sytuacji, gdy proponowane zmiany były korzystne dla zamawiającego. Zmiany dokonywane na niekorzyść zamawiającego były dopuszczalne jedynie wówczas, gdy konieczność ich wprowadzenia wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana dokonana z naruszeniem wskazanego przepisu jest nieważna z mocy ustawy. Po nowelizacji art. 144 ust. 1 Pzp dotyczący dopuszczalnej przepisami zmiany umów otrzymał brzmienie:

 

„Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne