Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany umów o zamówienie publiczne

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Ewa Wiktorowska

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych do postanowień zawartej umowy nie można wprowadzać żadnych zmian. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamawiający daną zmianę przewidział i opisał ją w ogłoszeniu lub siwz.

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający ma obowiązek podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacje na temat istotnych ustaleń, w oparciu o które będzie wykonywana umowa o zamówienie publiczne. Ustawodawca pozostawił do wyboru zamawiającego, czy te informacje będą mieć formę istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Przepisy szczególne

Przepisy Pzp dotyczące umów, określone w art. 139-151 Pzp, pełnią rolę lex specialis względem regulacji stosunków umownych zawartych w kodeksie cywilnym (dalej: kc), czyli co do zasady do umów w sprawie zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksowe, w szczególności przepisy części ogólnej kc oraz przepisy o zobowiązaniach, w tym normujące poszczególne rodzaje umów, chyba że Pzp stanowi inaczej. Posiadają one również „szczególny” walor praktyczny, gdyż ograniczają kodeksową zasadę swobody umów, co wyraża się w klauzuli generalnej art. 353¹ kc.

 

Jednym z wyrazów ograniczenia tej swobody są przepisy związane z wykonywaniem umów, głównie dotyczące treści i zmian umowy. Po pierwsze, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy oraz jego zobowiązanie zawarte w ofercie muszą być tożsame, tj. identyczne. Po drugie, zakazuje się zawarcia umowy w innym zakresie, niż zakres objęty przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąc, że postanowienia umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia są nieważne z mocy ustawy.

Wszelkie zmiany trzeba opisać

Pzp w wyjątkowych okolicznościach przewiduje możliwość zmian zawartej umowy. Przed ostatnią nowelizacją z 4 września br. dotyczyło to sytuacji, gdy proponowane zmiany były korzystne dla zamawiającego. Zmiany dokonywane na niekorzyść zamawiającego były dopuszczalne jedynie wówczas, gdy konieczność ich wprowadzenia wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana dokonana z naruszeniem wskazanego przepisu jest nieważna z mocy ustawy. Po nowelizacji art. 144 ust. 1 Pzp dotyczący dopuszczalnej przepisami zmiany umów otrzymał brzmienie:

 

„Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne