Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Szacowanie wartości zamówienia w projekcie partnerskim

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Rafał Piela
Tagi:    roboty budowlane

W jaki sposób należy szacować wartość zamówień udzielanych w ramach projektu, który jest realizowany wspólnie przez kilka podmiotów, w żaden sposób ze sobą niepowiązanych?

Od czynności szacowania wartości zamówienia zależy m.in. wybór właściwego sposobu jego upublicznienia. W przypadku zamówień będących częścią projektu dofinansowanego ze środków UE jest to czynność o tyle istotna, że stwierdzona nieprawidłowość w tym zakresie może się wiązać z utratą części dofinansowania.

Opinia UZP

Kwestia szacowania wartości zamówień ujętych w projekcie dofinansowanym ze środków UE została szczegółowo omówiona w opinii prawnej wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych pt. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Wynika z niej m.in., że jeżeli zamówienia mogą być udzielone w tym samym czasie, mają podobny zakres przedmiotowy oraz mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę, to zamawiający zobowiązany jest do łącznego szacowania wartości zamówienia. Ponadto w przywołanej opinii wskazano, że „w przypadku zamówień, których zakres i wartość są możliwe do ustalenia na cały okres realizacji projektu, a przy tym mogą być udzielone w ramach jednego postępowania, oszacowania ich wartości dokonuje się z uwzględnieniem całego okresu realizacji projektu”.

Uwzględniając stanowisko UZP wyrażone w zaprezentowanej opinii, można dojść do wniosku, że w przypadku zamówień „projektowych” należałoby szacować łącznie wartość zamówień przedmiotowo tożsamych. Należy jednak mieć na uwadze, że opinia odnosi się do sytuacji, gdzie występuje jeden zamawiający, nie zaś kilka odrębnych podmiotów. Co zatem w sytuacji, gdy projekt jest wspólnie realizowany przez niezależnych od siebie partnerów? W jaki sposób należy szacować wartość zamówień na roboty budowlane objętych projektem realizowanym wspólnie przez kilka podmiotów, w żaden sposób ze sobą niepowiązanych?

Ustawa wdrożeniowa

Zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa): „W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej «projektem partnerskim», na warunkach umowie o partnerstwie”. Ustawa dopuszcza zatem możliwość wspólnej realizacji projektu, o ile zasady, na jakich ta współpraca będzie się opierać, zostaną określone w umowie lub porozumieniu o partnerstwie.  

[...]

Rafał Piela
audytor projektów unijnych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym; autor bloga Fundusze Unijne od kuchni

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne