Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zasady publikowania ogłoszeń

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Katarzyna Jachowska

Zamawiający ma obowiązek upubliczniania informacji o postępowaniach przez zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w zależności od wartości zamówienia.

Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. nowelizacja pzp wprowadziła pewne zmiany w zasadach publikacji ogłoszeń. Wprowadzono m.in. nowe formularze ogłoszeń, które służą przygotowaniu oraz publikowaniu ogłoszeń, dostosowując je do formularzy ustanowionych przez Komisję Europejską (w celu zapewnienia spójności między treścią ogłoszeń zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych).


Nowe wzory formularzy określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w BZP (DzU z 2016 r., poz. 1127). We wzorach tych wprowadzono nowe rubryki, np. w zakresie informacji partnerstwa innowacyjnego, prowadzenia postępowań wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE, a także zmodyfikowano treść dotychczasowych rubryk, np. w zakresie dynamicznego systemu zakupów czy możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera obecnie dodatkowe części do wypełnienia, m.in. związane z komunikacją elektroniczną, składaniem ofert w formie katalogów elektronicznych, oraz rozbudowane części np. dotyczące zamawiającego czy składania ofert częściowych.


Ponieważ nowelizacja pzp zmieniła przesłanki umożliwiające zmianę umowy o zamówienie publiczne, tak aby zamawiający wiedzieli, do jakich kwot mogą wprowadzać aneksy do obowiązujących kontraktów, obecnie przepisy pzp przewidują publikację ogłoszeń o zmianie umowy, natomiast wspomniane rozporządzenie wprowadza nowy formularz ogłoszenia o zmianie umowy dla zamówień poniżej tzw. progów unijnych, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do rozporządzenia. Warto wspomnieć o pewnych kontrowersjach: otóż pojawiła się już opinia, że w Załączniku nr 8 do rozporządzenia dotyczącym ogłoszeń publikowanych w BZP znalazł się błąd1, ponieważ wzór zawiera sześć przesłanek zmiany umowy, które zostały zawarte w art. 144 ust. 1 pzp, podczas gdy ustawodawca zobligował do publikowania ogłoszenia jedynie w przypadku zmiany dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 pzp, czyli gdy:

 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.


[...]

Katarzyna Jachowska
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne, specjalista ds. zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne