Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców po nowelizacji

Data publikacji: 26-01-2017 Autor: Małgorzata Filipek
Tagi:    podmiot trzeci

Warunki udziału są jednym z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dla zamawiającego stanowią klucz selekcji wykonawców w celu ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub takiego, w stosunku do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Dla wykonawców są zaś one podstawą oceny własnych możliwości i podjęcia decyzji o samodzielnym bądź wspólnym ubieganiu się o zamówienie.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020) wprowadziła istotne zmiany w tym temacie. Wykonawcy biorący lub chcący wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinni zwrócić uwagę na zakres i charakter tych zmian. Do najistotniejszych należy uzależnienie możliwości skorzystania z potencjału wykształcenia, kwalifikacji czy doświadczenia podmiotu trzeciego odnoszącego się do robót budowlanych i usług od tego, czy podmiot trzeci wykona te roboty lub usługi. To zaś oznacza brak możliwości promowania tzw. sztucznego udostępniania zasobów. W tym zakresie nie tylko wykonawca podlega weryfikacji pod kątem warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, ale także podmiot udostępniający zdolności techniczne lub zawodowe. Jeśli podmiot ten podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału, to wykonawca musi zastąpić go innym podmiotem bądź samodzielnie zrealizować zamówienie. Proces weryfikacji wykonawcy w zakresie oceny zdolności technicznej lub zawodowej został przedłużony do momentu podpisania umowy, co skutkuje możliwością wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania.


Małgorzata Filipek
wieloletni praktyk i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; członek OSKZP i Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne