Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Pisemność oświadczenia składanego przez kierownika zamawiającego

Data publikacji: 26-01-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie
Autor: Rys. B. Brosz

Przepis art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje, że niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą po stronie zamawiającego i wykonującą czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Katalog okoliczności powodujących wyłączenie osoby znajduje się w treści art. 17 ust. 1 pzp. Przedmiotowe oświadczenie składają osoby wykonujące czynności istotne z punktu widzenia przebiegu procedury wyboru wykonawcy, mające wpływ na jej przebieg. Czynnościami tymi są przede wszystkim: wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór oferty najkorzystniejszej czy unieważnienie postępowania.

Co do zasady, oświadczenie to jest składane niezwłocznie po otwarciu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeszcze przed dokonaniem dalszych czynności związanych z badaniem i oceną ofert. Nie wyklucza to jednak możliwości złożenia oświadczenia w terminie wcześniejszym (np. na etapie kierowania zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki). Możliwe jest także złożenie kolejnego oświadczenia w terminie późniejszym, już w toku procesu oceny ofert, po ujawnieniu okoliczności z art. 17 ust. 1 pzp bez względu na etap, na jakim znajduje się procedura.

Problematycznym zagadnieniem jest kwestia obowiązku składania oświadczenia o treści wynikającej z art. 17 ust. 1 pzp przez kierownika zamawiającego. Rozstrzygnięcie tej kwestii uzależnione jest od okoliczności danego postępowania i od tego, czy w konkretnym postępowaniu kierownik zamawiającego powierzył innej osobie wykonywanie czynności dla niego zastrzeżonych oraz jaki jest zakres tego powierzenia. Jak wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych: „Kierownik zamawiającego nie będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z treści art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, gdy powierzenie dotyczy wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia publicznego. W konsekwencji, gdy na inną osobę zostały powierzone tylko niektóre zastrzeżone dla kierownika czynności, kierownik zamawiającego stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp obowiązany jest złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp” .

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne