Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pisemność oświadczenia składanego przez kierownika zamawiającego

Data publikacji: 26-01-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie
Autor: Rys. B. Brosz

Przepis art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje, że niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą po stronie zamawiającego i wykonującą czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Katalog okoliczności powodujących wyłączenie osoby znajduje się w treści art. 17 ust. 1 pzp. Przedmiotowe oświadczenie składają osoby wykonujące czynności istotne z punktu widzenia przebiegu procedury wyboru wykonawcy, mające wpływ na jej przebieg. Czynnościami tymi są przede wszystkim: wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór oferty najkorzystniejszej czy unieważnienie postępowania.

Co do zasady, oświadczenie to jest składane niezwłocznie po otwarciu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeszcze przed dokonaniem dalszych czynności związanych z badaniem i oceną ofert. Nie wyklucza to jednak możliwości złożenia oświadczenia w terminie wcześniejszym (np. na etapie kierowania zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki). Możliwe jest także złożenie kolejnego oświadczenia w terminie późniejszym, już w toku procesu oceny ofert, po ujawnieniu okoliczności z art. 17 ust. 1 pzp bez względu na etap, na jakim znajduje się procedura.

Problematycznym zagadnieniem jest kwestia obowiązku składania oświadczenia o treści wynikającej z art. 17 ust. 1 pzp przez kierownika zamawiającego. Rozstrzygnięcie tej kwestii uzależnione jest od okoliczności danego postępowania i od tego, czy w konkretnym postępowaniu kierownik zamawiającego powierzył innej osobie wykonywanie czynności dla niego zastrzeżonych oraz jaki jest zakres tego powierzenia. Jak wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych: „Kierownik zamawiającego nie będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z treści art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, gdy powierzenie dotyczy wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia publicznego. W konsekwencji, gdy na inną osobę zostały powierzone tylko niektóre zastrzeżone dla kierownika czynności, kierownik zamawiającego stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp obowiązany jest złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp” .

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne