Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nowelizacja a rozwój MŚP

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Jarosław Rokicki
Autor: Rys. B. Brosz

Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie.

Postulowane przez Komisję Europejską i poszczególne kraje członkowskie działania w obrębie kształtowania odpowiednich warunków dla zwiększenia aktywności podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych uwzględniono w znowelizowanych regulacjach ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia publiczne stanowią bowiem swoisty instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, wpływając na ich wyniki finansowe oraz rentowność i pozycję na rynku.

Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę zidentyfikowania możliwych sposobów uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) w rynku zamówień publicznych, określenia związku między wartością zamówienia a obowiązkami ustawowymi wobec tych podmiotów, jak również przeglądu najważniejszych przepisów znowelizowanej ustawy, zarówno tych ułatwiających dostęp do rynku zamówień publicznych dla MŚP, jak i stanowiących barierę w tym zakresie.

Uczestnictwo w rynku zamówień publicznych

W tabeli wskazano możliwe sposoby uczestnictwa MŚP w postępowaniu o zamówienie publiczne, jakie pojawiają się w praktyce gospodarczej. Taka identyfikacja może być użyteczna dla podniesienia świadomości podmiotów należących do sektora MŚP w kontekście możliwości zwiększania ich aktywności na rynku zamówień publicznych. Wzrost tej aktywności może bowiem nastąpić przez przyjęcie formuły partnerskiej w procesie ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Obserwując rynek zamówień publicznych, można w dużym uproszczeniu przyjąć, że zamówienia na roboty budowlane – charakteryzujące się największym wartościowym udziałem w rynku zamówień publicznych w porównaniu z dostawami i usługami – mają charakter lokalny (miejscowy). Wiele nawet potężnych firm o dużym potencjale strategicznym dla państwa, ale pochodzących spoza obszaru funkcjonowania zamawiającego, które zechcą startować w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, będzie zainteresowanych stworzeniem infrastruktury materialnej umożliwiającej realizację tego zamówienia, np. przez dzierżawę od miejscowych podmiotów MŚP urządzeń i maszyn lub wynajem od nich placu pod magazyny materiałów budowlanych czy parku maszynowego. Szanse biznesowe, jakie pojawiają się przed podmiotami MŚP w zakresie złożenia oferty, oparte na tego typu współpracy, stają się więc niezwykle duże, przy czym warto zwrócić uwagę na fakt ustawowego usankcjonowania odpowiedzialności w ramach uprzednio nawiązanej współpracy.

Jak wskazano w tabeli, złożenie oferty opierającej się na współpracy podmiotów możliwe jest dzięki różnego typu relacjom między nimi: począwszy od możliwości samodzielnego złożenia oferty, przez jej złożenie przy współudziale podwykonawcy lub na zasadach polegania na zasobach podmiotu trzeciego (art. 22a ust. 4 pzp), kończąc na ofercie złożonej wspólnie w ramach tzw. konsorcjum.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne