Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Nowelizacja a rozwój MŚP

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Jarosław Rokicki
Autor: Rys. B. Brosz

Omawiamy najważniejsze przepisy znowelizowanej ustawy – zarówno te ułatwiające podmiotom z sektora MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, jak i te, które stanowią barierę w tym zakresie.

Postulowane przez Komisję Europejską i poszczególne kraje członkowskie działania w obrębie kształtowania odpowiednich warunków dla zwiększenia aktywności podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych uwzględniono w znowelizowanych regulacjach ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia publiczne stanowią bowiem swoisty instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, wpływając na ich wyniki finansowe oraz rentowność i pozycję na rynku.

Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę zidentyfikowania możliwych sposobów uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) w rynku zamówień publicznych, określenia związku między wartością zamówienia a obowiązkami ustawowymi wobec tych podmiotów, jak również przeglądu najważniejszych przepisów znowelizowanej ustawy, zarówno tych ułatwiających dostęp do rynku zamówień publicznych dla MŚP, jak i stanowiących barierę w tym zakresie.

Uczestnictwo w rynku zamówień publicznych

W tabeli wskazano możliwe sposoby uczestnictwa MŚP w postępowaniu o zamówienie publiczne, jakie pojawiają się w praktyce gospodarczej. Taka identyfikacja może być użyteczna dla podniesienia świadomości podmiotów należących do sektora MŚP w kontekście możliwości zwiększania ich aktywności na rynku zamówień publicznych. Wzrost tej aktywności może bowiem nastąpić przez przyjęcie formuły partnerskiej w procesie ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Obserwując rynek zamówień publicznych, można w dużym uproszczeniu przyjąć, że zamówienia na roboty budowlane – charakteryzujące się największym wartościowym udziałem w rynku zamówień publicznych w porównaniu z dostawami i usługami – mają charakter lokalny (miejscowy). Wiele nawet potężnych firm o dużym potencjale strategicznym dla państwa, ale pochodzących spoza obszaru funkcjonowania zamawiającego, które zechcą startować w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, będzie zainteresowanych stworzeniem infrastruktury materialnej umożliwiającej realizację tego zamówienia, np. przez dzierżawę od miejscowych podmiotów MŚP urządzeń i maszyn lub wynajem od nich placu pod magazyny materiałów budowlanych czy parku maszynowego. Szanse biznesowe, jakie pojawiają się przed podmiotami MŚP w zakresie złożenia oferty, oparte na tego typu współpracy, stają się więc niezwykle duże, przy czym warto zwrócić uwagę na fakt ustawowego usankcjonowania odpowiedzialności w ramach uprzednio nawiązanej współpracy.

Jak wskazano w tabeli, złożenie oferty opierającej się na współpracy podmiotów możliwe jest dzięki różnego typu relacjom między nimi: począwszy od możliwości samodzielnego złożenia oferty, przez jej złożenie przy współudziale podwykonawcy lub na zasadach polegania na zasobach podmiotu trzeciego (art. 22a ust. 4 pzp), kończąc na ofercie złożonej wspólnie w ramach tzw. konsorcjum.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne