Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Odstąpienie od umowy

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz   przetarg nieograniczony

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Nie zawsze jednak zamawiający kierują się tą starorzymską zasadą, często nadużywając przepisu art. 145 ust. 1.

Umowa o zamówienie publiczne powinna zakończyć się jej wykonaniem (np. budowa boiska, remont drogi). Istnieją też takie umowy, które kończą się z upływem określonego terminu (np. doradztwo prawne, usługa sprzątania). Strony umowy swoimi czynnościami mogą też spowodować wcześniejsze jej zakończenie. Do tego typu czynności należą: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz czynności jednostronne w postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. Niniejszy artykuł koncentruje się na tej ostatniej czynności dokonywanej przez zamawiającego w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z przesłanek umożliwiających zamawiającemu odstąpienie od umowy, wskazanych w tym przepisie, jest wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

W związku z treścią wspomnianego przepisu pzp zasada swobody kształtowania umowy, wynikająca z art. 3531 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), doznaje ograniczenia przy formułowaniu umowy o zamówienie publiczne. Potwierdza to przytoczone w dalszej części artykułu orzecznictwo.

Odstąpienie od umowy bez podania przyczyn

W umowie o zamówienie publiczne zamawiający nie może definiować dowolnych przypadków, których wystąpienie umożliwi mu odstąpienie od tej umowy. Przekonał się o tym pewien zamawiający, ogłaszając w grudniu 2013 r. przetarg nieograniczony na świadczenie usługi operatorskiej sieci telekomunikacyjnej WAN. Opracowany przez zamawiającego wzór umowy, stanowiący część siwz, zawierał następujące postanowienie: „Zamawiający uprawniony jest do wcześniejszego wypowiedzenia Umowy przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wcześ­niejszego rozwiązania Umowy przez Zamawiającego”. Na taki zapis siwz jeden z wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając zamawiającemu naruszenie m.in. przepisów art. 29 ust. 1, art. 145 ust. 1, art. 142, art. 139 pzp w związku z art. 3651 kc, uznając, że zapis ten umożliwia wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny. Odwołujący argumentował, że art. 29 ust. 1 pzp obliguje zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Z opisu tego musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji, a zakres czy wolumen zamówienia nie mogą zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych, a związanych z sytuacją zamawiającego. Odwołujący powołał się na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 wrześ­nia 2005 r. (V Ca 1110/04), zgodnie z którym: „Wykonawcy, przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zależności od wielkości zamówienia dostawca może wprowadzić określone rabaty. Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (…) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie. Dlatego też Sąd uznał, że zapisy projektu umowy winny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne