Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Kto ustala stawkę VAT

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    omyłka rachunkowa   siwz

Określenie stawki VAT jest obowiązkiem wykonawcy. Podanie niewłaściwej wartości podatku jest błędem w obliczeniu ceny i nie podlega żadnym poprawom jako oczywista omyłka rachunkowa.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej: Pzp), odwołując się do pojęcia ceny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU nr 97, poz. 1050 ze zm.), przesądzają, iż uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą uwzględnić w swoich ofertach także podatek należny od danego towaru lub usługi będących przedmiotem zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z przywołanymi przepisami cena stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach). Z dalszych przepisów Pzp nie wynika jednak, na jakich zasadach winno nastąpić określenie odpowiedniej stawki podatku VAT, a w szczególności, czy obowiązek w tym zakresie spoczywa na zamawiającym, czy też wyłącznie na wykonawcy.

 

Z Pzp nie sposób wywieść wniosku, że to zamawiający ma wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiążącą wykonawcę stawkę podatku VAT. Wprawdzie siwz winna zawierać opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej, a kryterium tym w praktyce najczęściej jest cena, jednakże nie oznacza to, iż to do zamawiającego należy określenie wszystkich elementów cenotwórczych. Celem części siwz obejmującej opis sposobu obliczania ceny jest bowiem jedynie zapewnienie, aby zamawiający otrzymał pełną informację o strukturze kosztów i powodach takiego a nie innego ustalenia ceny, rzetelne rozliczenie w przyszłości umowy oraz zapewnienie porównywalności ofert przez ujednolicenie sposobu wyceny stosowanego przez wszystkich wykonawców. Z drugiej strony Pzp nie nakłada również wprost na wykonawcę obowiązku sporządzenia oferty ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej złożenia lub też ze stawką podatku, która będzie obowiązywała w dacie zawierania umowy o zamówienie publiczne.

Ryzyko wykonawcy

Wątpliwości istniejące w tym zakresie zostały częściowo rozstrzygnięte przez sądownictwo arbitrażowe, które od kilku już lat stoi na stanowisku, iż to wyłącznie po stronie wykonawcy leży ryzyko zastosowania nieprawidłowej stawki podatku na dostarczane produkty lub wykonywane usługi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne