Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zamawianie artykułów biurowych

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Michał Zastrzeżyński

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, zamawiający powinien rozważyć zastosowanie kryterium jakości, a także żądanie próbek.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy zapewnieniu uzyskania efektu nabycia produktu, usługi lub roboty budowlanej o satysfakcjonujących parametrach jakościowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla osób zajmujących się procedurami przetargowymi. Tylko pozornie przygotowanie postępowania na dostawę artykułów biurowych jest proste. Opisanie wymagań zamawiającego tak, aby uzyskać produkt o dobrej jakości, jest w tym przypadku szczególnie trudne.

Opis przedmiotu zamówienia – założenia ogólne

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Powyższe oznacza, że na zamawiającym ciąży obowiązek obiektywnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, który będzie ściśle powiązany z potrzebami zamawiającego, które z kolei muszą mieć uzasadniony i obiektywny charakter. Co do zasady, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wyjątek od generalnej zasady ustawodawca zawarł w art. 29 ust. 3 pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jak każdy wyjątek od zasady, tak i ten wymaga ścisłej interpretacji i żadna wykładnia rozszerzająca nie może mieć miejsca. Zatem zastosowanie powyższego wyjątku może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy specyfika zamówienia uniemożliwia opisanie przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu ogólnych reguł wskazanych w art. 29 ust. 1 i 2 pzp. Oznacza to, że zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia czy nazw własnych musi być każdorazowo poprzedzone analizą specyfiki zamówienia. Użyty w treści wspomnianego przepisu tryb przypuszczający oznacza, że nawet potencjalne ograniczenie konkurencji w tym zakresie będzie stanowiło naruszenie pzp.

Uzasadnienie użycia znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub nazw własnych musi mieć charakter merytoryczny oraz musi wynikać z obiektywnych przesłanek, a nie z subiektywnej oceny zamawiającego.
 

  • Uchwała KIO z 17 lipca 2015 r. (KIO/KD 38/15)


„Podkreślić również należy, że dopuszczenie rozwiązań równoważnych samo w sobie nie może stanowić usprawiedliwienia dla naruszenia art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający bowiem winien w pierwszej kolejności wykazać, że zaszły przesłanki niezbędne do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych czy pochodzenia (…)”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne