Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

ABC WYKONAWCY: Podstawowe pojęcia

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Iwona Ziarniak

Nowy rok otwieramy nową rubryką, w ramach której będą omawiane najistotniejsze z punktu widzenia wykonawców zagadnienia związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne. W niniejszym opracowaniu prezentujemy kluczowe pojęcia i zasady.

Otoczenie prawne

Regulację prawną, na której opiera się polski system zamówień publicznych, tworzy ustawa Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz wydane do niej akty wykonawcze. Ustawa reguluje głównie kwestie formalno-proceduralne, w tym uprawnienia i obowiązki uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Uzupełniają ją przepisy innych aktów normatywnych, w tym kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przepisy kodeksu cywilnego stosuje się dopiero w sytuacji, gdy przepisy pzp nie stanowią inaczej (art. 14 pzp). Wykaz aktualnie obowiązujących przepisów można znaleźć m.in. na stronie UZP w zakładce: Repozytorium Wiedzy/ Prawo Zamówień Publicznych – Regulacje/Prawo Krajowe.

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia została podana w art. 2 pkt 7a pzp. Co do zasady, postępowanie realizuje się przez przystąpienie przez wykonawcę do jednostronnie określonych przez zamawiającego oczekiwań co do przedmiotu zamówienia. W postępowaniu to zamawiający ma uprzywilejowaną pozycję. Jako dysponent środków i gospodarz postępowania decyduje o tym, co zamawia. Wykonawca podejmuje decyzję o uczestnictwie w postępowaniu i składa w nim swoją ofertę. Tym samym wyraża wolę, aby uczynić zadość postawionym w postępowaniu wymaganiom i oczekiwaniom określonym przez zamawiającego, w tym przede wszystkim w zakresie oferowanego przedmiotu. Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia takiego wykonawcy, który złożył ofertę zgodną z oczekiwaniami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), a następnie uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. Wyłonieniu zwycięskiej oferty służy procedura badania i oceny ofert, przy wykorzystaniu instrumentów, w które ustawodawca wyposażył zamawiającego, aby zagwarantować wykonawcom rzetelną ocenę złożonych ofert, a zamawiającemu – wybór oferty najkorzystniejszej. Postępowanie kończy się w momencie zawarcia umowy o realizację danego zamówienia publicznego. Może się zdarzyć tak, że zamawiający unieważni postępowanie. Jednak unieważnienie postępowania może nastąpić wyłącznie na mocy zamkniętego katalogu przesłanek wskazanych w art. 93 pzp.

Zamówienie publiczne i rodzaj zamówienia

W myśl art. 2 pkt 13 pzp przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zatem rodzajowo mamy do czynienia z zamówieniami będącymi: dostawami (art. 2 pkt 2 pzp), robotami budowlanymi (art. 2 pkt 8 pzp) i usługami (art. 2 pkt 10 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne