Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

ABC WYKONAWCY: Podstawowe pojęcia

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Iwona Ziarniak

Nowy rok otwieramy nową rubryką, w ramach której będą omawiane najistotniejsze z punktu widzenia wykonawców zagadnienia związane z ubieganiem się o zamówienie publiczne. W niniejszym opracowaniu prezentujemy kluczowe pojęcia i zasady.

Otoczenie prawne

Regulację prawną, na której opiera się polski system zamówień publicznych, tworzy ustawa Prawo zamówień publicznych (pzp) oraz wydane do niej akty wykonawcze. Ustawa reguluje głównie kwestie formalno-proceduralne, w tym uprawnienia i obowiązki uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Uzupełniają ją przepisy innych aktów normatywnych, w tym kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przepisy kodeksu cywilnego stosuje się dopiero w sytuacji, gdy przepisy pzp nie stanowią inaczej (art. 14 pzp). Wykaz aktualnie obowiązujących przepisów można znaleźć m.in. na stronie UZP w zakładce: Repozytorium Wiedzy/ Prawo Zamówień Publicznych – Regulacje/Prawo Krajowe.

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia została podana w art. 2 pkt 7a pzp. Co do zasady, postępowanie realizuje się przez przystąpienie przez wykonawcę do jednostronnie określonych przez zamawiającego oczekiwań co do przedmiotu zamówienia. W postępowaniu to zamawiający ma uprzywilejowaną pozycję. Jako dysponent środków i gospodarz postępowania decyduje o tym, co zamawia. Wykonawca podejmuje decyzję o uczestnictwie w postępowaniu i składa w nim swoją ofertę. Tym samym wyraża wolę, aby uczynić zadość postawionym w postępowaniu wymaganiom i oczekiwaniom określonym przez zamawiającego, w tym przede wszystkim w zakresie oferowanego przedmiotu. Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia takiego wykonawcy, który złożył ofertę zgodną z oczekiwaniami zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), a następnie uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. Wyłonieniu zwycięskiej oferty służy procedura badania i oceny ofert, przy wykorzystaniu instrumentów, w które ustawodawca wyposażył zamawiającego, aby zagwarantować wykonawcom rzetelną ocenę złożonych ofert, a zamawiającemu – wybór oferty najkorzystniejszej. Postępowanie kończy się w momencie zawarcia umowy o realizację danego zamówienia publicznego. Może się zdarzyć tak, że zamawiający unieważni postępowanie. Jednak unieważnienie postępowania może nastąpić wyłącznie na mocy zamkniętego katalogu przesłanek wskazanych w art. 93 pzp.

Zamówienie publiczne i rodzaj zamówienia

W myśl art. 2 pkt 13 pzp przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zatem rodzajowo mamy do czynienia z zamówieniami będącymi: dostawami (art. 2 pkt 2 pzp), robotami budowlanymi (art. 2 pkt 8 pzp) i usługami (art. 2 pkt 10 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne