Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zdolność techniczna lub zawodowa

Data publikacji: 27-01-2017 Autor: Jerzy Wysocki

Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

W przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można wyróżnić trzy kamienie milowe. Pierwszym z nich jest opis przedmiotu zamówienia, drugim – warunki udziału w postępowaniu, a trzecim – kryteria oceny ofert.

Postawienie właściwych warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwykle istotny zwiększa prawdopodobieństwo (niestety, nie pewność) wyboru wykonawcy, który zrealizuje zamówienie zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

W ustawie Prawo zamówień publicznych ustawodawca wskazał tzw. warunki pozytywne – rozumiane jako kwalifikacja podmiotowa przedsiębiorcy, dotycząca jego potencjału, sytuacji na rynku itp. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu i wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a pzp).

W myśl art. 22 ust. 1b pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Obok warunków pozytywnych należy wspomnieć o warunkach negatywnych wymienionych w art. 24 ust. 1 i 5 pzp. Zgodnie z zapisami pzp zamawiający musi wykluczyć tych wykonawców, którzy zostali wskazani w art. 24 ust. 1 pzp (tzw. wykluczenie obligatoryjne), a także – jeśli taką możliwość w postępowaniu przewidzi – tych, którzy zostali wskazani w art. 24 ust. 5 pzp (tzw. wykluczenie fakultatywne). Kwalifikacja negatywna dotyczy m.in. nierzetelności, upadłości, zaległości publicznoprawnych albo karalności za określone przestępstwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne