Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zdolność techniczna lub zawodowa

Data publikacji: 27-01-2017 Autor: Jerzy Wysocki

Omawiamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i dokumenty na ich potwierdzenie, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

W przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można wyróżnić trzy kamienie milowe. Pierwszym z nich jest opis przedmiotu zamówienia, drugim – warunki udziału w postępowaniu, a trzecim – kryteria oceny ofert.

Postawienie właściwych warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwykle istotny zwiększa prawdopodobieństwo (niestety, nie pewność) wyboru wykonawcy, który zrealizuje zamówienie zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

W ustawie Prawo zamówień publicznych ustawodawca wskazał tzw. warunki pozytywne – rozumiane jako kwalifikacja podmiotowa przedsiębiorcy, dotycząca jego potencjału, sytuacji na rynku itp. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu i wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a pzp).

W myśl art. 22 ust. 1b pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Obok warunków pozytywnych należy wspomnieć o warunkach negatywnych wymienionych w art. 24 ust. 1 i 5 pzp. Zgodnie z zapisami pzp zamawiający musi wykluczyć tych wykonawców, którzy zostali wskazani w art. 24 ust. 1 pzp (tzw. wykluczenie obligatoryjne), a także – jeśli taką możliwość w postępowaniu przewidzi – tych, którzy zostali wskazani w art. 24 ust. 5 pzp (tzw. wykluczenie fakultatywne). Kwalifikacja negatywna dotyczy m.in. nierzetelności, upadłości, zaległości publicznoprawnych albo karalności za określone przestępstwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne