Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Spółki komunalne

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Rafał Padrak
Autor: Fot. European Commission's Audiovisual Service

Europejskie orzecznictwo nie podziela poglądu o naruszaniu przez jednostki samorządowe zasad zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym spółkom z pominięciem procedur przetargowych.

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm. – dalej: ugk). Stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy gospodarka komunalna polega na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

 

Według art. 2 ugk gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Na mocy art. 3 ust. 1 ugk jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub odpowiednio przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O wyborze sposobu prowadzenia i formie gospodarki komunalnej decydują organy stanowiące jst, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 4 ust. 1 ugk).

Ścisła interpretacja wyjątków

W praktyce orzeczniczej pojawił się problem: Czy jst, wykonując swe zadania samorządowe z zakresu ściśle pojętej gospodarki komunalnej, jest wyłączona spod działania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.), a obecnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej: Pzp)? 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne