Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Spółki komunalne

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Rafał Padrak
Autor: Fot. European Commission's Audiovisual Service

Europejskie orzecznictwo nie podziela poglądu o naruszaniu przez jednostki samorządowe zasad zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym spółkom z pominięciem procedur przetargowych.

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm. – dalej: ugk). Stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy gospodarka komunalna polega na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

 

Według art. 2 ugk gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Na mocy art. 3 ust. 1 ugk jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych – z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub odpowiednio przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O wyborze sposobu prowadzenia i formie gospodarki komunalnej decydują organy stanowiące jst, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 4 ust. 1 ugk).

Ścisła interpretacja wyjątków

W praktyce orzeczniczej pojawił się problem: Czy jst, wykonując swe zadania samorządowe z zakresu ściśle pojętej gospodarki komunalnej, jest wyłączona spod działania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.), a obecnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej: Pzp)? 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne