Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Data publikacji: 27-01-2017 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    oświadczenie

Ostatnie zmiany przepisów odnoszących się do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz do kwestii związanych z wykazaniem spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu są istotne z punktu widzenia wykonawcy.

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu stawiane przez zamawiającego mogą obecnie, podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy (art. 22 ust. 1b pkt 2 pzp). Zmiana bowiem dotychczasowego sformułowania: „sytuacja ekonomiczna i finansowa” na obecnie obowiązujące: „sytuacja ekonomiczna lub finansowa” nie powoduje zbyt daleko idących konsekwencji praktycznych. W dotychczasowym orzecznictwie Izba nie traktowała „sytuacji ekonomicznej i finansowej” jako kategorii zbiorczej, lecz czyniła rozróżnienie na sytuację ekonomiczną wykonawcy i na sytuację finansową wykonawcy, np. dokonując oceny, czy dany „rodzaj” zasobu może być skutecznie przedmiotem udostępnienia mającego na celu wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (zob. np. wyrok KIO z 28 lipca 2011 r., KIO 1535/11).

Czy w związku z tym ostatnia nowelizacja niesie ze sobą – istotne z punktu widzenia wykonawcy – zmiany w zakresie wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu? Odpowiadając na tak postawione pytanie, należy zaznaczyć, że ostatnie zmiany przepisów dotyczących warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej są istotne, choć nie należy ich wiązać z – redakcyjną w gruncie rzeczy – zmianą brzmienia art. 22 pzp.

Zdolność ekonomiczna lub finansowa nie tylko w dniu składania ofert

Modyfikacją najbardziej doniosłą, choć wynikającą z systemowej zmiany podejścia ustawodawcy do wykazywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest wprowadzenie konieczności swoistego „utrzymywania” przez wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia zdolności finansowej lub – odpowiednio – ekonomicznej.

W dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można było spotkać pogląd, zgodnie z którym „zadaniem Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest wykazanie, że ma dostęp do źródeł finansowania, które umożliwią mu poniesienie kosztów realizacji zamówienia do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiającego. Chodzi zatem o realny dostęp do środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie konkretnego zamówienia, przy czym mogą to być (…) środki własne Wykonawcy albo środki pożyczone przez stosowną instytucję finansową” (wyrok KIO z 23 listopada 2012 r., KIO 2480/12, KIO). Jednocześ­nie jednak Izba przyjmowała, że „wystarczające jest wykazanie przez wykonawcę, że w jakimkolwiek dniu w okresie trzech miesięcy przed terminem składania ofert miał [realny, rzeczywisty – przyp. autora] dostęp do środków finansowych na sfinansowanie realizacji zamówienia” (zob. wyrok KIO z 2 wrześ­nia 2014 r., KIO 1705/14). Z jednej więc strony Izba akcentowała konieczność realnego dysponowania przez wykonawcę odpowiednią do należytego wykonania zamówienia zdolnością finansową i ekonomiczną, z drugiej zaś – akceptowała ocenę spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu w sposób jedynie formalny. W praktyce wykonawca mógł zatem wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego np. posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych, jeśli był w stanie – rzecz jasna jedynie w celu uzyskania stosownego zaświadczenia z banku – zgromadzić na swoim rachunku bankowym odpowiednią ilość środków. To, w jaki sposób środki te były przez wykonawcę pozyskane, a w szczególności czy były to środki, którymi wykonawca mógł dysponować na cele realizacji zamówienia, czy też jedynie były one „pożyczone na chwilę” – pozostawało poza zainteresowaniem Izby.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne