Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kompetencje i uprawnienia

Data publikacji: 27-01-2017 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    konsorcjum   roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

W jakich sytuacjach zamawiający – w ramach warunków udziału w postępowaniu – może żądać od wykonawcy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień?

W skutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. ustawodawca doprecyzował treść art. 22 ust. 1, wskazując, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, oraz którzy nie podlegają wykluczeniu. Kwestię warunków udziału w postępowaniu uregulowano zaś w art. 22 ust. 1b pzp (zob. tabela: Warunki…).

Ustawodawca wskazał trzy główne podstawy, w stosunku do których zamawiający mogą stawiać warunki udziału w postępowaniu. Pierwsza z nich to kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Zatem aby zamawiający mógł żądać uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, musi znaleźć przepis, z którego wynika konieczność posiadania przez wykonawcę określonych uprawnień: zezwoleń, koncesji czy wpisu do działalności regulowanej. Podstawowym aktem regulującym obszary działalności wymagającej posiadania określonych uprawnień jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: usdg), która w art. 46 i 75 wymienia obszary działalności gospodarczej wymagające uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji.

Kryteria kwalifikacji w dyrektywie 2014/24/UE

Nowością, która pojawiła się w art. 22 ust. 1b pzp, jest określenie „kompetencje do prowadzenia określonej działalności gospodarczej”. Jest to efekt implementacji zapisów dyrektywy 2014/24/UE, gdzie w art. 58 ust. 1 pkt 1 wskazano, że kryteria kwalifikacji mogą dotyczyć kompetencji do prowadzenia danej działalności zawodowej.

Dyrektywa wskazuje również, że w odniesieniu do kompetencji do prowadzenia danej działalności zawodowej instytucje zamawiające mogą wymagać, aby wykonawcy figurowali w jednym z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim, w którym znajduje się ich siedziba, jak określono w załączniku XI, lub aby spełnili wszelkie inne wymogi określone w tym załączniku. Co ważne, wskazane tam rejestry wyłącznie w niektórych przypadkach obejmują zagadnienia dotyczące kompetencji zawodowych (w szczególności rejestr określony dla Niemiec). W innych przypadkach obejmują one rejestry o charakterze handlowym, które co do zasady zawierają informacje dotyczące formy prowadzonej działalności gospodarczej, zasady reprezentacji, ewentualnie potwierdzenia bądź wykluczenia upadłości, bądź likwidacji danego podmiotu. Zgodnie z przedmiotowym załącznikiem w przypadku Polski takim rejestrem jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Ponadto zgodnie z dyrektywą w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia w swoim kraju pochodzenia określonej usługi, zamawiający może wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski. Zatem jeżeli dane postępowanie będzie dotyczyło usług, które mogą być wykonywane tylko przez określoną grupę zawodową, to do tej grupy odnosić się będzie pojęcie kompetencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne