Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

II Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Data publikacji: 27-01-2017
Autor: Fot. Wojciech Dobrut
Autor: Fot. Wojciech Dobrut
Autor: Fot. Wojciech Dobrut
Autor: Fot. Wojciech Dobrut

Ogólnopolska konferencja dotycząca zagadnień z zakresu odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, rachunkowości sprawozdawczości i kontroli finansowej.

W dniach 7–9 grudnia 2016 r. we Wrocławiu odbyło się II FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Podczas trzech dni wykładów poruszano zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za proces zamówień publicznych, rachunkowość, sprawozdawczość i kontrolę finansową. Tematy te były podejmowane przez najlepszych specjalistów z zakresu finansów i prawa zamówień publicznych, funduszy unijnych oraz rachunkowości budżetowej

Patronaty

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
  www.oskzp.pl
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  www.skwp.pl

Wykładowcy

 • Małgorzata Filipek – wieloletni praktyk, konsultant i autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Członek OSKZP oraz Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości.
 • Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ekspert w zakresie rachunkowości budżetowej.
 • Grzegorz Karwatowicz – of counsel w GWW Legal; specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowlane i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych. Prowadzi praktyczne szkolenia dla urzędników, beneficjentów funduszy unijnych oraz pracowników organów i instytucji kontroli.
 • dr Ewaryst Kowalczyk – prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także licznych publikacji książkowych.
 • Radosław Kujawiński – prawnik, absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN; pełni obowiązki dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, dyscypliny finansów publicznych i kontroli państwowej.
 • Magdalena Michałowska – specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. Praktyk i doradca, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • dr Monika Mucha – prawnik, wieloletni szef działu doradztwa podatkowego jednej z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce. Wykładowca na uczelniach wyższych i autorka licznych książek dotyczących problematyki podatkowej. Współwłaściciel spółki doradztwa podatkowego.
 • Łukasz Paroń – ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik działu kadr, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy. Jest magistrem prawa i administracji oraz doświadczonym praktykiem w zakresie stosowania i rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy.
 • Krzysztof Puchacz – prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany ekspert ©KFE (akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener i wykładowca na uczelniach wyższych. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych.
 • Elżbieta Sobczuk – redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”; zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku. Wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
 • mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz – radca prawny, ekspert i doradca w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego, a także prawa karnego gospodarczego. Wykładowca i autorka artykułów w czasopismach branżowych o tematyce prawa zamówień publicznych, gospodarki odpadami i prawa o samorządzie gminy.
 • Jacek Szmalenberg – szef komórki organizacyjnej w wojskowej jednostce logistycznej, będącej dysponentem III stopnia środków budżetowych.
 • Jerzy Wysocki – doświadczony praktyk, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych.
 • Krzysztof Zedlewski – radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jsfp i ochroną zdrowia. Doświadczony praktyk i ceniony wykładowca; od 2005 r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych (m.in. na rzecz spółek Skarbu Państwa).

Tematyka wybranych wystąpień

Kontrola i odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych w zamówieniach do progu 30 tys. euro
Małgorzata Filipek


Prelegentka w swym wystąpieniu zwróciła uwagę m.in. na konieczność poprawnego opisania przedmiotu zamówienia i właściwego oszacowania jego wartości oraz omówiła kwestię tworzenia przez zamawiających wewnętrznych regulacji. Podkreśliła ona wagę stosowania zasad wydatkowania środków publicznych do 30 tys. euro wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z art. 33, 44 i 69 ustawy o finansach publicznych. Omówiła także wydane w tym zakresie przykładowe orzeczenia głównej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Fałszywe oświadczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a przestępstwa przeciwko dokumentom i odpowiedzialność karna z tego tytułu
mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz


Wykład poruszał m.in. kwestię stosowania odpowiednich przepisów prawa karnego wobec osób, które na podstawie art. 17 ust. 2 pzp złożyły nieprawdziwe oświadczenia o braku okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 pzp (przesłanek wyłączenia). Wskazała przy tym m.in. na trwający w doktrynie spór dotyczący solidarnej odpowiedzialności kierownika i podmiotu upoważnionego do podejmowania czynności w postępowaniu, a także przedstawiła poszczególne przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego mające zastosowanie w omawianym zakresie.

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nowelizacją pzp
Krzysztof Puchacz


Prelekcja dotyczyła zmian w uondfp związanych z czerwcową nowelizacją pzp, w szczególności zmian w zakresie podmiotowym odpowiedzialności. Przepisy sprzed noweli zawierały bowiem lukę prawną – nie pozwalały na skuteczne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sytuacji powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania np. spółce osobowej lub kapitałowej (nie występowała tu osoba fizyczna, której powierzono przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania). Wykładowca zaprezentował konkretne przykłady obrazujące praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności, wskazując na poszczególne czyny wymienione w art. 17 uondfp.

Odpowiedzialność członka komisji przetargowej na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a wyłączenie się z postępowania
Magdalena Michałowska


Prelegentka przeanalizowała zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wynikający z art. 4 ust. 1 uondfp, a także omówiła problem prawidłowego powierzenia przez kierownika zamawiającego obowiązków w postępowaniu. Podkreśliła, że artykuł 17 pzp stanowi instytucjonalne wcielenie i gwarancję wyrażonych w art. 7 ust. 2 zasad uczciwej konkurencji oraz bezstronności i obiektywizmu, czego konsekwencją jest określenie przez ustawodawcę formy pisemnej dla takich oświadczeń oraz obwarowanie ich rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

Najczęściej popełniane przez zamawiających błędy w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej a korekty finansowe
mec. Krzysztof Zedlewski


Prelegent omówił następujące skutki dokonania korekty finansowej:

 • obniżenie kwoty z kolejnej deklaracji wydatków do KE o kwotę korekty finansowej (po wpisie kwoty nieprawidłowości do rejestru dłużników),
 • pomniejszenie maksymalnej kwoty dofinansowania dla projektu o kwotę nieprawidłowości,
 • odzyskanie środków nieprawidłowo pobranych/wykorzystanych poprzez zwrot dobrowolny lub na podstawie decyzji o zwrocie, przez potrącenie kwoty z kolejnej refundacji wraz z należnymi odsetkami, zaspokojenie z ustanowionych zabezpieczeń umownych przez wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • przekazanie raportu o nieprawidłowości do KE.


Przedstawił także zasady regulujące korekty finansowe i pomniejszenia, a także przeanalizował kategorie nieprawidłowości indywidualnych.

Zmiany w umowie o zamówienie publiczne a odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych
Jerzy Wysocki


W ramach wykładu zostały przedstawione szczegółowe aspekty związane z przepisem art. 144 pzp dotyczącym zakazu zmian postanowień umowy, a mianowicie: dopuszczalny zakres zmian zawartej umowy, zmiany istotne i nieistotne w zawartej umowie, okoliczności rozwiązania zawartej umowy przez zamawiającego. Prowadzący omówił te kwestie w kontekście treści art. 17 ust. 6 uondfp, zgodnie z którym każda zmiana umowy o zamówienie publiczne, która jest niezgodna z przepisami o zamówieniach publicznych, jest czynem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych.

Odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia zasad: jawności postępowania, przejrzystości, równego traktowania stron i uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Jacek Szmalenberg


Podczas wykładu zostały omówione główne zasady udzielania zamówień publicznych, czyli zasada uczciwej konkurencji, zasada równego traktowania wykonawców, zasada przejrzystości i jawności postępowania, a także zasady: bezstronności i obiektywizmu, legalizmu, pisemności i prymatu trybów przetargowych. Prelegent przedstawił związane z tymi zasadami obowiązki zamawiającego w kontekście ciążącej na nim odpowiedzialności wynikającej z art. 17 uondfp.

Forumowe wieczory

Zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyło się w restauracji na wrocławskim Rynku, gdzie podczas kolacji goście mieli okazję do prowadzenia zarówno merytorycznych dyskusji, jak i swobodniejszych rozmów. Uczestnicy mieli również możliwość odbycia spaceru po Starym Mieście rozświetlonym świątecznymi iluminacjami.

W czwartkowy wieczór uczestnicy zostali zaproszeni na szczyt najwyższego budynku w Polsce, skąd mogli podziwiać przepiękną panoramę stolicy Dolnego Śląska.


 

FORUM odpowiedzialności kierowników jsfp to czas wypełniony dyskusjami na tematy istotne z punktu widzenia każdego kierownika jednostki sektora finansów publicznych. To także możliwość wymiany doświadczeń oraz ugruntowania wiedzy, co jest szczególnie cenne w obliczu obecnych zmian prawa. Dziękujemy za uczestnictwo w naszej konferencji i jednocześnie zapraszamy Państwa na kolejne FORUM w przyszłym roku.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne