Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Uznawanie kwalifikacji a uprawnienia

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    konsorcjum

Sposób określenia wymagań dla osób, które mają pełnić samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym, przysparza uczestnikom przetargów wiele kłopotów – szczególnie gdy dotyczy to obcokrajowców.

Zamawiający, aby być pewnym, że zamówienie będzie wykonywać podmiot zdolny do jego wykonania, określa warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy muszą je spełnić, aby ich oferta została przyjęta. Opis, co zamawiający rozumie pod pojęciem „zdolny”, jest formułowany w treści ogłoszenia o zamówieniu, a w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, w sposób tożsamy, także w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uprawnienia w przetargach

Udowodnienie dysponowania lub możliwości dysponowania takimi osobami wykonawca musi potwierdzać za pomocą:

 

  1. wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z informacjami na temat: ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami) oraz,

  2. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

     

W zakresie prowadzonego procesu budowlanego dotyczy to osób, które będą pełnić tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wynikające z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: pr.bud.

 

Sposób określenia na kolejnych etapach procesu budowlanego wymagań wobec osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przysparza zamawiającym wiele kłopotów. Przyczyny tego są dwie. Pierwsza to częste w ostatnich dziesięcioleciach zmiany prawa budowlanego w Polsce, druga to zobowiązania Polski jako członka Unii Europejskiej do respektowania – także w zamówieniach publicznych – przepisów wynikających z rozporządzeń i dyrektyw unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne