Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kontrola uprzednia

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Anna Dunajewska-Bańka
Autor: Bartłomiej Brosz

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia ze względu na wartość zamówienia dotyczy tylko zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zdniem wejścia w życie ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zaszły istotne zmiany w kompetencjach kontrolnych prezesa UZP. Znajomość znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w zakresie kontroli prezesa UZP jest o tyle istotna, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 24 października 2008 r., co do których nie została wszczęta kontrola, stosuje się przepisy dotyczące kontroli w obecnym brzmieniu. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 5 ustawy nowelizującej dotychczasowe przepisy Pzp stosuje się jedynie do kontroli już wszczętych przed dniem wejścia jej w życie. Oznacza to na przykład, że już od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (niewspółfinansowane ze środków UE), o wartościach zamówienia poniżej 10 mln euro (dla dostaw i usług) oraz 20 mln euro (dla robót budowlanych), nie podlegają obligatoryjnej kontroli uprzedniej, nawet jeśli zostały wszczęte przed 24 października 2008 r.

Zasadnicze zmiany

Obowiązujące dotychczas dwa rodzaje kontroli – uprzednia (mająca charakter obligatoryjny w postępowaniach o wartości równej lub powyżej 10 mln euro w przypadku dostaw i usług oraz 20 mln euro w przypadku robót budowlanych) oraz następcza – zostały zastąpione kontrolą doraźną oraz obligatoryjną kontrolą uprzednią wyłącznie w odniesieniu do zamówień współfinansowanych ze środków UE. Zatem aktualnie, obok kontroli doraźnych (omówionych w grudniowym numerze „Przetargów Publicznych”, nr 12/2008, s. 38) prezes UZP prowadzi obligatoryjne kontrole uprzednie zamówień o największych wartościach, ale tylko w odniesieniu do zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków UE. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE o mniejszych wartościach niż wskazane powyżej, prezes UZP może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie naruszenia przepisów Pzp, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania (por. art. 165 ust. 1 i 4 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne