Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kontrola uprzednia

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Anna Dunajewska-Bańka
Autor: Bartłomiej Brosz

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia ze względu na wartość zamówienia dotyczy tylko zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zdniem wejścia w życie ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zaszły istotne zmiany w kompetencjach kontrolnych prezesa UZP. Znajomość znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w zakresie kontroli prezesa UZP jest o tyle istotna, że w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 24 października 2008 r., co do których nie została wszczęta kontrola, stosuje się przepisy dotyczące kontroli w obecnym brzmieniu. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 5 ustawy nowelizującej dotychczasowe przepisy Pzp stosuje się jedynie do kontroli już wszczętych przed dniem wejścia jej w życie. Oznacza to na przykład, że już od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (niewspółfinansowane ze środków UE), o wartościach zamówienia poniżej 10 mln euro (dla dostaw i usług) oraz 20 mln euro (dla robót budowlanych), nie podlegają obligatoryjnej kontroli uprzedniej, nawet jeśli zostały wszczęte przed 24 października 2008 r.

Zasadnicze zmiany

Obowiązujące dotychczas dwa rodzaje kontroli – uprzednia (mająca charakter obligatoryjny w postępowaniach o wartości równej lub powyżej 10 mln euro w przypadku dostaw i usług oraz 20 mln euro w przypadku robót budowlanych) oraz następcza – zostały zastąpione kontrolą doraźną oraz obligatoryjną kontrolą uprzednią wyłącznie w odniesieniu do zamówień współfinansowanych ze środków UE. Zatem aktualnie, obok kontroli doraźnych (omówionych w grudniowym numerze „Przetargów Publicznych”, nr 12/2008, s. 38) prezes UZP prowadzi obligatoryjne kontrole uprzednie zamówień o największych wartościach, ale tylko w odniesieniu do zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków UE. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE o mniejszych wartościach niż wskazane powyżej, prezes UZP może wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie naruszenia przepisów Pzp, które mogło mieć wpływ na wynik postępowania (por. art. 165 ust. 1 i 4 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne