Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kontrola na odległość

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Jan Cebertowicz
Tagi:    konsorcjum

Zamawiający ogłosił postępowanie na nowatorskie zadanie, polegające na stworzeniu Systemu Dozoru Elektronicznego dla więźniów. Nie postawił jednak wykonawcom żadnego warunku w zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Jest to przesłanka o charakterze ogólnym, którą zamawiający konkretyzuje w kontekście potrzeby udzielenia danego zamówienia. Są to warunki, które musi spełnić każdy wykonawca, aby jego oferta mogła być poddana merytorycznej ocenie. Ustawodawca skonkretyzował ów warunek udziału w postępowaniu w zapisie § 1 pkt 2 ppkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 1605, z 2008 r. nr 188, poz. 1155). Ustawodawca wskazał bowiem, że aby potwierdzić opisany przez zamawiającego warunek posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zamawiający może żądać wykazu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest takie skonkretyzowanie warunku, aby doświadczenie odpowiadało swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Działanie takie ma na celu wyłonienie wykonawców, którzy rzeczywiście są w stanie prawidłowo oszacować wartość zamówienia, a przede wszystkim należycie je później zrealizować. Problem pojawia się wówczas, gdy dane zamówienie jest nowatorskie – dotychczas nie było realizowane na terenie Polski. Jak wtedy skonstruować warunek, aby uczynić zadość przepisom art. 22 ust. 1 Pzp i nie powierzyć realizacji zamówienia publicznego podmiotowi, który temu zadaniu nie podoła?

Kryteria wyboru oferty

Dla zobrazowania istoty problemu posłużę się przykładem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utworzenia, wdrożenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego. Przedmiot postępowania jest nowatorski. Dotychczas na terenie Polski nie realizowano takiego zadania w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne