Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamawianie usług społecznych

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Czy jakiś przepis nakłada na zamawiającego obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, ewentualnie do uzupełnienia dokumentów, w przypadku postępowania o wartości zamówienia niższej niż 750 000 euro na tzw. usługi społeczne? Jesteśmy na etapie oceny otrzymanych ofert, a jeden z wykonawców nie załączył wszystkich wymaganych przez nas dokumentów, w tych zaś, które złożył, występują dość znaczne rozbieżności.

Zgodnie z art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy rozdziału szóstego tej ustawy stosuje się do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli ich wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, lub 1 000 000 euro w przypadku zamówień sektorowych. Z kolei zgodnie z art. 138o, jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, zamawiający może udzielić zamówienia, stosując przepisy ust. 2–4, czyli tzw. procedurę uproszczoną.

Żaden przepis pzp nie nakłada na zamawiającego obowiązku wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień czy uzupełniania dokumentów w przypadku, gdy wartość zamówienia na usługi społeczne jest niższa niż 750 000 euro. Nie oznacza to jednak, że automatyczne odrzucenie oferty wykonawcy w takiej sytuacji można traktować jako zachowanie pożądane. Zamawiający powinien bowiem pamiętać, że głównym celem prowadzonego przez niego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 pzp). Może się więc okazać, że odrzucając ofertę wykonawcy bez wezwania go do uzupełnienia dokumentów, zamawiający odrzuci najkorzystniejszą ofertę, a następnie będzie zmuszony wybrać inną – droższą lub o gorszych parametrach. Takie zachowanie byłoby nadmiernym formalizmem, a – jak wskazywała KIO – nadmierny formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie powinien prowadzić do eliminacji oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert (wyrok z 12 czerwca 2015 r., KIO 1110/15).

Zatem nawet mimo braku obowiązku wzywania wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, za każdym razem zamawiający powinien analizować, czy w danej sytuacji wezwanie wykonawcy nie byłoby wskazane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne