Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zasada przejrzystości postępowania

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Katarzyna Jachowska
Autor: Rys. B. Brosz

Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur przetargowych.

Polski ustawodawca, za prawodawcą unijnym, postanowił wyraźnie i jednoznacznie zobowiązać zamawiających do stosowania dwóch zasad ogólnych, odnoszących się do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia: zasady proporcjonalności i zasady przejrzystości. Nie zostały one jednak zdefiniowane w pzp.

W treści art. 7 ust. 1 pzp, którego brzmienie zostało zmienione ostatnią nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r., wprowadzono tzw. zasadę przejrzystości. Jest to pojęcie szersze niż zasada jawności i obejmuje również możliwość prześledzenia procesu decyzyjnego zamawiającego.

Definicje pojęć

W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 7 ust. 1 pzp, zamawiający powinien zapewnić wszystkim zainteresowanym wykonawcom odpowiedni dostęp do informacji o zamówieniu, należycie dokumentować wszystkie etapy postępowań oraz umożliwić śledzenie procesu udzielania zamówienia.

Przepisy pzp nie definiują wprost pojęcia „zasada przejrzystości”, w związku z czym należy przyjąć, że wolą ustawodawcy było nadanie tej zasadzie znaczenia potocznego. W myśl definicji określonej w słowniku języka polskiego „przejrzysty” oznacza przezroczysty, prześwitujący” oraz „łatwy do odgadnięcia, zrozumienia”.

Termin ten nie jest więc jednoznaczny i precyzyjny, pierwsze jego znaczenie ma bowiem charakter obiektywny, zbliżony do słowa „transparentny”, natomiast drugie odnosi się do sfery subiektywnej, czyli do oceny możliwości zrozumienia określonej informacji przez adresata. Na obecnym etapie, przy braku orzecznictwa i opinii prawnych z tego zakresu, obydwie te definicje wydają się uzasadnione. Jest to dla zamawiających niekorzystne ze względu na ryzyko przyjęcia niewłaściwej interpretacji. Dlatego też tymczasowym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być stosowanie zasady przejrzystości w obu powyższych znaczeniach, a więc zarówno jako zasady transparentności, jak i jako zasady jasności. Jednak warto zgłosić postulat o bardziej precyzyjne wyjaśnienie zasady przejrzystości (de lege ferenda).

Zgodnie z pzp zamawiający ma zapewnić, by czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzały osoby gwarantujące bezstronność i obiektywizm. Nie jest to nowość, jednakże wprowadzenie tego zapisu w obecnych przepisach jest raczej dążeniem ustawodawcy do zapewnienia większej dbałości o stosowanie podstawowych zasad zamówień publicznych w praktyce zamawiających. Dlatego też te dwie zasady są jakby pomocnicze wobec zasad równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji, mają służyć ich urzeczywistnieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne