Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pilna potrzeba

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Anna Wojtczyk

Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Przed wejściem w życie nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. zamawiający miał możliwość bezwarunkowego skrócenia terminu składania ofert w trybie przetargu ograniczonego, przy zamówieniu, którego wartość była równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekraczała.

Zarówno przed nowelizacją, jak i w obecnym stanie prawnym art. 49 ust. 3 wraz z art. 52 ust. 4 pzp wskazują, że jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, to zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz składania ofert (np. w przetargu ograniczonym jest to obecnie 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i 10 dni na składanie ofert). Choć ustawodawca poprzestał tylko na takim ogólnym określeniu przesłanek, to w doktrynie jednak podkreślano, że jest to sytuacja wyjątkowa: ustawodawca zgadza się na ograniczenie dostępu do zamówienia przez skrócenie terminu umożliwiającego złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Pilność udzielenia zamówienia powinna być zatem uzasadniona i wynikać z obiektywnych przyczyn, nie zaś z wygody zamawiającego1.

Pilna potrzeba a zastosowanie określonych trybów niekonkurencyjnych

Przesłanka pilnej potrzeby pojawia się w pzp także w odniesieniu do trybu negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust. 1 pkt 4) i zamówienia z wolnej ręki. Ustawodawca uzależnia bowiem samo zastosowanie wymienionych trybów od pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, przy założeniu, że nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Jest to sytuacja, w której zamawiający ma krótszy czas na udzielenie zamówienia niż czas niezbędny dla prowadzenia postępowań wszczynanych ogłoszeniem. Niemożność zachowania terminów wynika z pilnej potrzeby udzielenia zamówienia i jego realizacji.

Ustawodawca dopuszcza zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, jeżeli wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W aspekcie czasowym i w odniesieniu do art. 62 ust. 1 pkt 4 jest to sytuacja, w której zamawiający ma mniej czasu na udzielenie wykonania zamówienia niż w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, przy czym nie można zachować terminów dla trybów z ogłoszeniem. Można przyjąć, że „natychmiast” znaczy szybciej niż „pilnie”. Praktycznie jest to sytuacja, w której należy udzielić zamówienia bez żadnej zwłoki, a samo zamówienie powinno zostać zrealizowane natychmiastowo, „z dnia na dzień”. Zamówienie może być udzielone tylko w takim zakresie, w jakim wymagana jest jego natychmiastowa realizacja. Zamawiający, powołując się na tę przesłankę, nie może udzielić zamówienia w zakresie przekraczającym konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, choćby nawet świadczenie wykraczające poza konieczność natychmiastowej realizacji było funkcjonalnie powiązane z tymi ostatnimi2

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne