Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pilna potrzeba

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Anna Wojtczyk

Nowelizacja pzp poszerzyła przesłanki zastosowania skróconego terminu składania ofert w przypadku pilnej konieczności. Zmiana polega na dodaniu do nich okoliczności, które mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Przed wejściem w życie nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. zamawiający miał możliwość bezwarunkowego skrócenia terminu składania ofert w trybie przetargu ograniczonego, przy zamówieniu, którego wartość była równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekraczała.

Zarówno przed nowelizacją, jak i w obecnym stanie prawnym art. 49 ust. 3 wraz z art. 52 ust. 4 pzp wskazują, że jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, to zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz składania ofert (np. w przetargu ograniczonym jest to obecnie 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i 10 dni na składanie ofert). Choć ustawodawca poprzestał tylko na takim ogólnym określeniu przesłanek, to w doktrynie jednak podkreślano, że jest to sytuacja wyjątkowa: ustawodawca zgadza się na ograniczenie dostępu do zamówienia przez skrócenie terminu umożliwiającego złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Pilność udzielenia zamówienia powinna być zatem uzasadniona i wynikać z obiektywnych przyczyn, nie zaś z wygody zamawiającego1.

Pilna potrzeba a zastosowanie określonych trybów niekonkurencyjnych

Przesłanka pilnej potrzeby pojawia się w pzp także w odniesieniu do trybu negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust. 1 pkt 4) i zamówienia z wolnej ręki. Ustawodawca uzależnia bowiem samo zastosowanie wymienionych trybów od pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, przy założeniu, że nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Jest to sytuacja, w której zamawiający ma krótszy czas na udzielenie zamówienia niż czas niezbędny dla prowadzenia postępowań wszczynanych ogłoszeniem. Niemożność zachowania terminów wynika z pilnej potrzeby udzielenia zamówienia i jego realizacji.

Ustawodawca dopuszcza zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 pzp ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, jeżeli wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W aspekcie czasowym i w odniesieniu do art. 62 ust. 1 pkt 4 jest to sytuacja, w której zamawiający ma mniej czasu na udzielenie wykonania zamówienia niż w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, przy czym nie można zachować terminów dla trybów z ogłoszeniem. Można przyjąć, że „natychmiast” znaczy szybciej niż „pilnie”. Praktycznie jest to sytuacja, w której należy udzielić zamówienia bez żadnej zwłoki, a samo zamówienie powinno zostać zrealizowane natychmiastowo, „z dnia na dzień”. Zamówienie może być udzielone tylko w takim zakresie, w jakim wymagana jest jego natychmiastowa realizacja. Zamawiający, powołując się na tę przesłankę, nie może udzielić zamówienia w zakresie przekraczającym konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia, choćby nawet świadczenie wykraczające poza konieczność natychmiastowej realizacji było funkcjonalnie powiązane z tymi ostatnimi2

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne