Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dostawa paliwa

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel, Ewa Lasoń-Ceglarek
Tagi:    dostawa

Długoterminowa umowa na dostarczanie większych ilości oleju napędowego pozwala zamawiającemu na dokonanie korzystnego zakupu.

Zamawiający, którzy dysponują większą liczbą pojazdów, szczególnie tych o specjalnym zastosowaniu, zużywających duże ilości paliwa, kupują to paliwo na zasadach innych niż w formie bieżącego tankowania na dowolnej stacji paliw. Zakup ilości hurtowych, nawet w trybie zamówień publicznych, pozwala na uzyskanie od sprzedawcy upustów, które nie byłyby możliwe przy zakupie niewielkich, detalicznych ilości towaru.

Przedmiot zamówienia może obejmować dostawę paliwa – oleju napędowego w ilości około 200 000 litrów rocznie na potrzeby własne zamawiającego, do zbiornika magazynowego o pojemności 5000 litrów znajdującego się na terenie bazy transportowej zamawiającego w miejscowości X przy ul. Y.

Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. W przypadku rozbieżności między normą a rozporządzeniem, zgodnie z ustawą o normalizacji, stosuje się przepisy ww. rozporządzenia. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Wyjątkiem są działania opłacane ze środków publicznych, realizowane na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, obligującej do stosowania Polskich Norm.

Zabezpieczeniem interesu zamawiającego będzie wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia lub we wzorze umowy określonej ilości litrów oleju napędowego, po dostarczeniu której wykonawca nie może wnosić roszczeń wobec zamawiającego z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej niż planowana ilości paliwa w okresie obowiązywania umowy.

Zapewnienie stałej minimalnej ilości paliwa

Dla zapewnienia ciągłości pracy maszyn zamawiającego, wykorzystujących nabywane przez niego paliwo, wykonawca musi zostać zobowiązany do zapewnienia stałych dostaw. Przez cały okres obowiązywania umowy w dni robocze od godz. 7.30 do 15 w zbiorniku magazynowym musi znajdować się minimalna – określona w opisie przedmiotu zamówienia – ilość oleju napędowego. Wolumen ten należy określić, uwzględniając liczbę posiadanych przez zamawiającego pojazdów, pojemność ich zbiorników paliwowych oraz częstość tankowania.

Przykład

Jeżeli zamawiający posiada 5 pojazdów (np. koparek, wozów asenizacyjnych), których zbiorniki paliwowe mają po 200 l pojemności, to minimalna ilość paliwa, jaka musi być dostępna, wynosi 1000 l.

Ponadto należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia awarii po godzinach pracy zamawiającego, kiedy to może wystąpić konieczność dodatkowego tankowania samochodów usuwających awarię. O terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy powinien decydować wykonawca, bez dodatkowych ingerencji zamawiającego. Bieżący monitoring ilości paliwa będzie możliwy dzięki zapewnieniu przez zamawiającego dostępu wykonawcy do programu komputerowego. Oprogramowanie to zapewni wgląd online do pomiaru ilości oleju napędowego w zbiorniku magazynowym, bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerze wykonawcy. Informacje o ilości paliwa będą generowane w sposób ciągły i nieprzerwany, licząc od dnia pierwszej dostawy.

Na każdy przedostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy w ilości zapewniającej pełny zbiornik magazynowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne