Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Żądanie danych podwykonawcy

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Agnieszka Suchecka, Michał Mielnik
Tagi:    roboty budowlane

Omawiamy kwestie związane z informowaniem zamawiającego o danych kontaktowych dotyczących podwykonawców zamówienia publicznego w kontekście regulacji art. 36b pzp.

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, implementująca przepisy dyrektywy 2014/24/UE (dalej: dyrektywa) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE. Znowelizowana ustawa wprowadziła zmiany dotyczące możliwości korzystania przez wykonawców z podwykonawców w trakcie wykonywania zamówienia. Zmiany te będą miały istotne przełożenie na dotychczasową praktykę w tym obszarze.

Niezmieniona pozostała zasada pozwalająca na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Po stronie zamawiających pozostawiono możliwość dokonania zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi albo prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy.

Obowiązek informowania o nazwach podwykonawców

Jako istotną nowość wprowadzoną do krajowego porządku prawnego wskazać trzeba nałożenie na wykonawców obowiązku informowania zamawiających o nazwach podmiotów (firmach), które jako podwykonawcy będą wykonywać określone części zamówienia. Zgodnie z art. 36b ust. 1 pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm przyszłych podwykonawców. Zamawiający powinien wprowadzić takie żądanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z kolei wykonawca, przygotowując ofertę, będzie musiał nie tylko określić w niej zakres czynności, jakie zamierza zlecić podwykonawcom, ale także podać nazwy przewidzianych podwykonawców. Niezmieniona pozostała regulacja dopuszczająca powierzenie wykonania części zamówienia dopiero na etapie jego realizacji. W takiej sytuacji wykonawca na żądanie zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że podwykonawca nie podlega przesłankom wykluczenia z postępowania. Jeżeli takie przesłanki wystąpią, wykonawca powinien zrezygnować z danego podwykonawcy, zastąpić go innym podmiotem lub zrezygnować z powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia.

Kiedy zamawiający musi, a kiedy może żądać określonych danych podwykonawców

Kolejne obowiązki dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia przez podwykonawców zostały określone w dalszych ustępach art. 36b pzp. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Powyższy wymóg dotyczy sytuacji, w której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego. Zamawiający może z kolei żądać danych o podwykonawcach, o których mowa powyżej, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym jego bezpośredniemu nadzorowi lub mają być wykonane przez dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne