Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Aktualność oświadczeń i dokumentów

Data publikacji: 19-12-2016 Autor: Konrad Różowicz
Tagi:    oświadczenie   siwz   roboty budowlane

W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę na podstawie art. 25a i art. 26 ust. 1 i 2 pzp ustawodawca wymaga wprost, by były one aktualne na dzień złożenia.

Z założenia przepisy dyrektywy 2014/24/UE, a za nią krajowe regulacje pzp, nakierowane są m.in. na odbiurokratyzowanie procesu nabywczego, w tym przez uproszczenie obiegu dokumentów między zamawiającym a wykonawcami. Doświadczenia ostatnich miesięcy, w szczególności związane z JEDZ, ale również z innymi oświadczeniami i dokumentami przekazywanymi w trakcie postępowania, pokazały, że przynajmniej na obecnym etapie przyswajania nowych regulacji przez uczestników systemu zamówień publicznych cel ten nie został osiągnięty. Kwestie związane ze składaniem dokumentów powodują wiele komplikacji praktycznych. W ramach niniejszego artykułu omówione i usystematyzowane zostanie zagadnienie aktualności oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców.

Aktualność JEDZ lub oświadczenia zwykłego

Pierwszym z dokumentów (sensu largo) składanych w toku postępowania jest oświadczenie własne wykonawcy, przybierające – w zależności od wartości zamówienia – formę JEDZ albo oświadczenia zwykłego. Zgodnie z art. 25a ust. 1 pzp oświadczenie dołącza się do oferty lub wniosku o dopuszczenie od udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a także kryteria selekcji (w procedurach wieloetapowych).

W omawianym kontekście istotne jest, że informacje zawarte w tymże oświadczeniu muszą być aktualne. Mają one zatem oddawać rzeczywistość, taką jaka ona jest w tym konkretnym momencie, muszą być obowiązujące w danej chwili, dotyczyć teraźniejszości.

Przyjętym przez ustawodawcę wyznacznikiem czasowym tej „aktualności” jest dzień składania ofert/wniosków. Dnia składania nie należy utożsamiać z „terminem składania ofert lub wniosków” ani z „terminem otwarcia ofert”. Mimo że pojęcia te brzmią podobnie, to służą one oznaczeniu innego momentu. Szeregując je chronologicznie:

1) najpierw następuje „dzień złożenia oferty/wniosku” wraz z oświadczeniem (zwykłym lub w formie JEDZ);
2) następnie mija „termin składania ofert/wniosków”;
3) a później następuje „termin otwarcia ofert/wniosków”.

Prawidłowe złożenie oferty lub wniosku musi nastąpić do upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu składania ofert/wniosków. Nie jest zatem możliwe, aby wykonawcy składający swe oferty przed ostatecznym terminem ich złożenia zagwarantowali aktualność informacji na przyszłość, czyli na moment upływu terminu składania ofert/wniosków albo ich otwarcia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne