Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wynagrodzenie kosztorysowe

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: fot. Ingram Publishing

Główną cechą tego rodzaju wynagrodzenia jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym cena podana w ofercie jest jedynie „umówionym wynagrodzeniem”, a nie ceną ostateczną.

Niniejszy artykuł jest kontynuacją opublikowanego w listopadowym wydaniu miesięcznika „Przetargi Publiczne” tekstu omawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w robotach budowlanych. Zastanawiałem się w nim, czy ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określa, jakie rodzaje wynagrodzeń mogą być stosowane w umowach dotyczących zamówień publicznych. Odpowiedź brzmiała: nie. Jednak nie do końca. W Pzp znajdowały się zapisy dotyczące rodzajów wynagrodzeń. I tak, z obowiązującego do 23 października 2008 r. art. 88 ust. 1 wynikało, że dwa pierwsze punkty tego przepisu dotyczyły wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w art. 629, 630 i 631 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Trzeci punkt wprost odnosił się do wynagrodzenia ryczałtowego, którego definicja znajduje się w art. 632 kc. Z kolei artykuł 91a ust. 2 Pzp określa, iż nie można zastosować aukcji elektronicznej, jeżeli „podawana w ofercie cena nie jest ceną ryczałtową”. Z art. 150 ust. 1 Pzp wynika natomiast, że można stosować umowy z cenami jednostkowymi, w których trzeba podać ich maksymalną wartość nominalną, oraz z cenami całkowitymi. Należy się domyślać, że umowy z cenami całkowitymi to umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym lub kosztorysowym. W odniesieniu do robót budowlanych należy także wspomnieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU nr 202, poz. 2072), które w § 4 ust. 3 określa: „Jeśli zamówienie na roboty budowlane (…) jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”.

Zgodnie z kodeksem cywilnym

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, należy stwierdzić, że w materii wynagrodzeń zamawiających przede wszystkim obowiązują przepisy kc. Art. 647 kc określa m.in., że inwestor jest zobowiązany „do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. Z powyższego zapisu wynika, że sposób ustalania „umówionego wynagrodzenia” należy do stron umowy, ponieważ tytuł XVI kc „Umowa o roboty budowlane” niczego tutaj nie narzuca. W praktyce przyjęło się, że w stosunku do wynagrodzenia za roboty budowlane stosuje się przepisy kc tytułu XV „Umowa o dzieło”, który określa różne formy ustalania wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Dziełem jest m.in. wykonanie obiektu budowlanego, ponieważ jest to dobro materialne, oznaczone indywidualnie i zamówione przez odbiorcę. Rodzajów wynagrodzeń za roboty budowlane może być kilka. Zamawiający, sporządzając wzór umowy, który jest załącznikiem do siwz, musi zdecydować, które z wynagrodzeń będzie dla danego zamówienia najbardziej odpowiednie. Przyjęty rodzaj wynagrodzenia musi być spójny z wymaganym przez art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp opisem sposobu obliczenia ceny oferty, który także musi być zawarty w siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne