Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wynagrodzenie kosztorysowe

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: fot. Ingram Publishing

Główną cechą tego rodzaju wynagrodzenia jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym cena podana w ofercie jest jedynie „umówionym wynagrodzeniem”, a nie ceną ostateczną.

Niniejszy artykuł jest kontynuacją opublikowanego w listopadowym wydaniu miesięcznika „Przetargi Publiczne” tekstu omawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w robotach budowlanych. Zastanawiałem się w nim, czy ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) określa, jakie rodzaje wynagrodzeń mogą być stosowane w umowach dotyczących zamówień publicznych. Odpowiedź brzmiała: nie. Jednak nie do końca. W Pzp znajdowały się zapisy dotyczące rodzajów wynagrodzeń. I tak, z obowiązującego do 23 października 2008 r. art. 88 ust. 1 wynikało, że dwa pierwsze punkty tego przepisu dotyczyły wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w art. 629, 630 i 631 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Trzeci punkt wprost odnosił się do wynagrodzenia ryczałtowego, którego definicja znajduje się w art. 632 kc. Z kolei artykuł 91a ust. 2 Pzp określa, iż nie można zastosować aukcji elektronicznej, jeżeli „podawana w ofercie cena nie jest ceną ryczałtową”. Z art. 150 ust. 1 Pzp wynika natomiast, że można stosować umowy z cenami jednostkowymi, w których trzeba podać ich maksymalną wartość nominalną, oraz z cenami całkowitymi. Należy się domyślać, że umowy z cenami całkowitymi to umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym lub kosztorysowym. W odniesieniu do robót budowlanych należy także wspomnieć o rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU nr 202, poz. 2072), które w § 4 ust. 3 określa: „Jeśli zamówienie na roboty budowlane (…) jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót”.

Zgodnie z kodeksem cywilnym

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, należy stwierdzić, że w materii wynagrodzeń zamawiających przede wszystkim obowiązują przepisy kc. Art. 647 kc określa m.in., że inwestor jest zobowiązany „do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. Z powyższego zapisu wynika, że sposób ustalania „umówionego wynagrodzenia” należy do stron umowy, ponieważ tytuł XVI kc „Umowa o roboty budowlane” niczego tutaj nie narzuca. W praktyce przyjęło się, że w stosunku do wynagrodzenia za roboty budowlane stosuje się przepisy kc tytułu XV „Umowa o dzieło”, który określa różne formy ustalania wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Dziełem jest m.in. wykonanie obiektu budowlanego, ponieważ jest to dobro materialne, oznaczone indywidualnie i zamówione przez odbiorcę. Rodzajów wynagrodzeń za roboty budowlane może być kilka. Zamawiający, sporządzając wzór umowy, który jest załącznikiem do siwz, musi zdecydować, które z wynagrodzeń będzie dla danego zamówienia najbardziej odpowiednie. Przyjęty rodzaj wynagrodzenia musi być spójny z wymaganym przez art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp opisem sposobu obliczenia ceny oferty, który także musi być zawarty w siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne