Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

XI Forum Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 24-11-2016
Autor: Zdjęcia: Marcin Oliva-Soto

Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych już po raz jedenasty zgromadziło specjalistów i praktyków zamówień publicznych. W tym roku celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych w kontekście obowiązującej od kilku miesięcy znowelizowanej ustawy.

Spotkanie odbyło się pod hasłem: Nowelizacja prawa zamówień publicznych – najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla poprawności i przejrzystości prowadzonych procedur przetargowych. Trzy dni spędzone w centrum kongresowym Warszawianka Hotel Welness & Spa obfitowały w wykłady, warsztaty i dyskusje o najtrudniejszych kwestiach, z jakimi mają do czynienia zamówieniowcy, w obliczu ostatnich zmian w ustawie.

Patroni XI Forum

 

 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
 • Urząd Zamówień Publicznych

Wystąpienia inauguracyjne

XI Forum Przetargów Publicznych zostało zainaugurowane wystąpieniem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzaty Stręciwilk, która wskazała na wyzwania, przed którymi stoją uczestnicy rynku zamówień publicznych, związane z właściwym wdrożeniem nowych regulacji, deklarując przy tym wsparcie ze strony UZP w pozyskiwaniu wiedzy z zakresu tych zmian oraz ich praktycznego zastosowania.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Małgorzata Rakowska, odniosła się w swoim wystąpieniu do kwestii związanych z szeroko pojętą rolą KIO w wypracowywaniu dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

Treść wykładów

Warunki udziału i opis sposobu ich spełniania
mec. Jerzy Pieróg


Warunki podmiotowe – warunki udziału w postępowaniu dzielą się na dwie grupy:

 

 • pozytywne, rozumiane jako kwalifikacja podmiotowa wykonawcy w zakresie określonych uprawnień, potencjału, sytuacji ekonomicznej i finansowej itp., dających gwarancję należytego wykonania zamówienia publicznego;
 • negatywne, rozumiane jako brak okoliczności (podmiotowych) stanowiących podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu m.in. nierzetelności, upadłości albo karalności za określone przestępstwa.

 

Opisane przez zamawiającego warunki muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania.

Zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie i poleganie na zasobach innych podmiotów
mec. Zbigniew Pawlak


W art. 23 ust. 2 pzp wskazano, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub także do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istotne są przy tym następujące elementy:

 

 • wyrażenie woli wykonawców w porozumieniu umownym lub akcie powołania nowej osoby prawnej albo spółki specjalnego przeznaczenia przy jednoczesnym zachowaniu wymogu odpowiedzialności jej członków,
 • motywacja celowościowa – bilansowanie potencjału realizacyjnego, podział ryzyka, wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
 • materia odpowiedzialności uczestników grupy – wymóg proporcjonalności a zasada solidarnej odpowiedzialności na gruncie pzp.


Należy też pamiętać o art. 22a pzp, zgodnie z którym wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy a procedura self-cleaning
dr Włodzimierz Dzierżanowski


Nowelizacja wprowadziła rozróżnienie między przesłankami obowiązkowymi a fakultatywnymi, wskazując katalog tych drugich w art. 24 ust. 5. Aby móc zastosować którąś z przesłanek tam wymienionych, zamawiający musi to przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Nowością w stosunku do poprzedniego stanu prawnego jest instytucja self-cleaning, wskazana w art. 24 ust. 8 pzp, zgodnie z którą wykonawca, podlegający wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

Oświadczenia i dokumenty
Ewa Wiktorowska


Przygotowując ogłoszenie o zamówieniu i siwz, zamawiający powinien pamiętać, że badanie oferty w celu ustalenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, odbywa się na podstawie oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a pzp (w zamówieniach „unijnych” oświadczenie to wykonawca składa w formie JEDZ). Weryfikacja tych oświadczeń odbywa się na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 pzp przez badanie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp. Dokumenty te składane są na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (jako najkorzystniejsza).

Pozacenowe kryteria oceny ofert
mec. Irena Skubiszak-Kalinowska


Dotychczas kryteriami oceny ofert była cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Po nowelizacji ustawodawca wskazuje, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria, w tym np. jakość, aspekty społeczne, aspekty środowiskowe, aspekty innowacyjne, organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna czy warunki dostawy (art. 91 ust. 2 pzp). Nowością jest także wymóg przyznania kryteriom pozacenowym wagi co najmniej 40%. Wyjątek stanowią zamówienia wskazane w art. 91 ust. 2a.

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie a rażąco niska cena i koszt
Jacek Jerka


Zgodnie z art. 2 pkt 5 pzp najkorzystniejszą ofertą jest:

 

 • oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt są stałe, albo
 • oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.

 

Jeśli zaś chodzi o przesłanki zwrócenia się przez zmawiającego do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, to zostały one sprecyzowane w nowo dodanym art. 90 ust. 1a pzp.

Przetarg nieograniczony i „procedura odwrócona”
Piotr Pieprzyca


W procedurze podstawowej w pierwszej kolejności każdy wykonawca składa ofertę i dołącza do niej oświadczenie, a zamawiający sprawdza oferty i złożone oświadczenia, stosując m.in.: art. 87 ust. 1–2 pzp, art. 26 ust. 3–4 pzp, art. 90 pzp. Na kolejnym etapie postępowania zamawiający tworzy ranking ofert, ocenia je i decyduje, która ze względu na przyjęte kryteria jest najkorzystniejsza (korzystając z art. 91 pzp). Dopiero wtedy – na podstawie art. 26 ust. 1 pzp – wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 24aa pzp).

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Krzysztof Puchacz


Na mocy art. 11 ustawy nowelizującej pzp z 22 czerwca 2016 r. wprowadzono szereg zmian do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przykładem są m.in. przepisy art. 4 ust. 2 uondfp, które przed nowelizacją zawierały lukę prawną: nie pozwalały na skuteczne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sytuacji powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania np. spółce osobowej lub kapitałowej (nie występowała tu osoba fizyczna, której powierzono przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania). Nowa treść art. 4 ust. 2 uondfp tę lukę niweluje.

Nowelizacja pzp spowodowała także zmiany w zapisach dotyczących zakresu naruszenia zasady bezstronności – art. 17 ust. 4 uondfp – wynikające z treści nowego art. 17 ust. 2a pzp. W ramach art. 17 ust. 1 uondfp wprowadzono zaś nowy pkt 5b, który przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną za łączenie albo dzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (sankcja za naruszenie art. 5b pzp). Ponadto niektóre z dotychczasowych czynów dyscyplinarnych, ze względu na zmiany w pzp, znacznie rozszerzą swój zakres przedmiotowy.

Wydatkowanie środków unijnych
mec. Kacper Sampławski


Wydatkowanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej musi być zgodne z:

 

 • Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • nowymi dyrektywami unijnymi: 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE.


Zamawiający muszą pamiętać, że nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków unijnych, polegające na naruszeniu tych aktów prawnych, powodują naliczanie korekt finansowych. Korekty finansowe polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach operacji lub programu operacyjnego.

Tryb zamówienia z wolnej ręki a zamówienia in-house
mec. Anna Specht-Schampera


Zamówienia in-house są z mocy art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE wyłączone z reżimu stosowania tej dyrektywy. W polskim prawie zamówień publicznych zamówienia te zostały jednak przewidziane nie jako wyłączone ze stosowania ustawy, ale jako możliwe do udzielenia przy zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki: wskutek ostatniej nowelizacji do art. 67 ust. 1 pzp dodany został pkt 12, gdzie ustawodawca wskazał warunki (stanowiące o tym, że dane zamówienie jest zamówieniem in-house), których spełnienie umożliwia skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki. I tak, zamówienie musi być udzielane przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, przy czym:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Artykuł 67 ust. 1 pkt 13 pzp dopuszcza ponadto możliwość udzielania zamówień z wolnej ręki pomiędzy zamawiającymi (in-house w relacji odwróconej i siostrzanej).

Środki ochrony prawnej
Paweł Trojan


Wśród zasadniczych zmian odnoszących się do środków ochrony prawnej, ujętych w Dziale VI pzp, wymienić należy:

 

 • rozszerzenie przesłanek zaskarżenia w postępowaniach poniżej progów UE;
 • zmiany będące następstwem przemodelowania sposobu komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie;
 • zmiana formy wniesienia wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy;
 • zrównanie w zakresie liczenia terminów odnoszących się do soboty z dniami wolnymi od pracy;
 • przyznanie Izbie możliwości częściowego umorzenia postępowania oraz rozstrzygnięcia w tym zakresie o kosztach postępowania odwoławczego.


Zmiany do zawartych umów w zamówieniach publicznych
mec. Agnieszka Suchecka


Art. 144 ust. 1 pzp w dotychczasowym brzmieniu nie zawierał katalogu okoliczności, które pozwalałyby na wprowadzenie zmian do obowiązującej umowy. Przepisy pzp przewidywały dwie kategorie zmian umowy: zmiany istotne i nieistotne, jednakże nie zawierały definicji takich zmian i umożliwiały wprowadzenie tych drugich, pod warunkiem że zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz i określił warunki dokonania takiej zmiany.

Nowelizując pzp, ustawodawca w art. 144 ust. 1 pkt 1–6 wymienił enumeratywnie okoliczności, które uprawniają zamawiającego do wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, ustalając w ten sposób wyjątek od zakazu wprowadzania takich zmian.

 

Goście specjalni

 

 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk
 • Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Rakowska


Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty tematyczne. Taka forma pogłębiania zagadnień dotyczących systemu zamówień publicznych umożliwiła aktywny udział w dyskusji oraz wymianę opinii i doświadczeń.

Tematyka warsztatów była następująca:

1. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia i planowanie zamówień a zamówienia publiczne do progu 30 tys. euro po nowelizacji (Jacek Szmalenberg)
2. Prawa i obowiązki wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i ograniczonego po nowelizacji (mec. Wojciech Piórkowski)
3. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji, w szczególności: prawidłowe sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu, przygotowanie siwz, przygotowanie protokołu z postępowania i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (adw. Grzegorz Mazurek)
4. JEDZ jako oświadczenie własne wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu – termin, forma złożenia i treść dokumentu (Ewa Żak, Magdalena Michałowska)
5. Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji – wymagania dotyczące wydajności i funkcjonalności, wykorzystanie norm, specyfikacji technicznych, referencji technicznych, rola oznakowania w opisie przedmiotu i dokumenty przedmiotowe (Grzegorz Soluch)

Stoliki eksperckie

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje w ramach tzw. stolików eksperckich z przedstawicielami kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie zamówień publicznych:

 

 • PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna
 • Pietrzyk Wójtowicz Dubicki Sp.k.
 • GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.
 • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski
 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

Zakończenie

Różnorodna tematyka omawiana na XI Forum Przetargów Publicznych oraz pytania i dyskusje, które wywiązały się wśród uczestników, po raz kolejny ukazały, jak bardzo złożoną dziedziną prawa są zamówienia publiczne.

Na zakończenie Forum prowadzący podziękowali uczestnikom za ich aktywny udział w konferencji i podsumowali dotychczasowe jej edycje, zapraszając jednocześnie na kolejne, XII Forum Przetargów Publicznych.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne