Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 03-02-2009
Tagi:    omyłka pisarska   konsorcjum   siwz

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej


Wykonawca nie może złożyć skutecznego odwołania w postępowaniach poniżej progów unijnych na niewykluczenie innego wykonawcy. Na tę czynność przysługuje mu jedynie protest.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 1487/08

postanowienie z dnia 8 stycznia 2009 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie


Zamawiający (gmina miejska) prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości A wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska. Odwołujący się – konsorcjum firm A i B – wniósł protest, a następnie odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej, za jaką uznano ofertę wykonawcy Y, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1 oraz art. 89 ust. 5 Pzp i wskazując na zaniechanie wykluczenia wykonawcy Y.

 

Zdaniem arbitrów odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 8 w zw. z art. 184 ust. 1a Pzp, ponieważ protest w niniejszej sprawie został złożony po dacie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 171, poz. 1058). Zatem, mając na względzie art. 4 ust. 2 przywołanej ustawy, Izba podjęła rozstrzygnięcie w zakresie stosowania przepisów działu VI Pzp w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny. Przedmiotem rozpatrywanego zamówienia publicznego były roboty budowlane, których wartość, zgodnie z protokołem ZP-2 i wyjaśnieniami zamawiającego, wynosiła 19.958.455,30 zł, co zgodnie ze średnim kursem euro stanowiło 5.147.799,95 euro. Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie przekraczała więc równowartości kwoty 5.150 tys. euro.

 

Zgodnie z art. 184 ust. 1a Pzp, który znajduje zastosowanie do rozpoznania przedmiotowego odwołania, odwołanie od rozstrzygnięcia protestu w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty.

 

W ocenie Izby, ustawodawca w art. 184 ust. 1a Pzp dopuścił wyjątkowo w szczególnie i enumeratywnie wyliczonych w ustawie przypadkach prawo do skorzystania z procedury odwoławczej w postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Przy czym, dokonując analizy przesłanek wskazanych w pkt 3 i 4 przywołanego przepisu ustawy, należy uznać, że ustawodawca dopuścił wniesienie odwołania w postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż progi unijne wyłącznie w odniesieniu do czynności bezpośrednio godzących w najistotniejsze interesy danego wykonawcy, korzystającego z tego środka ochrony prawnej i polegające m.in. na wykluczeniu tego wykonawcy z udziału w postępowaniu lub odrzuceniu jego oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne