Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 03-02-2009
Tagi:    omyłka pisarska   konsorcjum   siwz

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej


Wykonawca nie może złożyć skutecznego odwołania w postępowaniach poniżej progów unijnych na niewykluczenie innego wykonawcy. Na tę czynność przysługuje mu jedynie protest.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 1487/08

postanowienie z dnia 8 stycznia 2009 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie


Zamawiający (gmina miejska) prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości A wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska. Odwołujący się – konsorcjum firm A i B – wniósł protest, a następnie odwołanie na wybór oferty najkorzystniejszej, za jaką uznano ofertę wykonawcy Y, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust. 1 oraz art. 89 ust. 5 Pzp i wskazując na zaniechanie wykluczenia wykonawcy Y.

 

Zdaniem arbitrów odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 8 w zw. z art. 184 ust. 1a Pzp, ponieważ protest w niniejszej sprawie został złożony po dacie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 171, poz. 1058). Zatem, mając na względzie art. 4 ust. 2 przywołanej ustawy, Izba podjęła rozstrzygnięcie w zakresie stosowania przepisów działu VI Pzp w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny. Przedmiotem rozpatrywanego zamówienia publicznego były roboty budowlane, których wartość, zgodnie z protokołem ZP-2 i wyjaśnieniami zamawiającego, wynosiła 19.958.455,30 zł, co zgodnie ze średnim kursem euro stanowiło 5.147.799,95 euro. Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie przekraczała więc równowartości kwoty 5.150 tys. euro.

 

Zgodnie z art. 184 ust. 1a Pzp, który znajduje zastosowanie do rozpoznania przedmiotowego odwołania, odwołanie od rozstrzygnięcia protestu w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty.

 

W ocenie Izby, ustawodawca w art. 184 ust. 1a Pzp dopuścił wyjątkowo w szczególnie i enumeratywnie wyliczonych w ustawie przypadkach prawo do skorzystania z procedury odwoławczej w postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Przy czym, dokonując analizy przesłanek wskazanych w pkt 3 i 4 przywołanego przepisu ustawy, należy uznać, że ustawodawca dopuścił wniesienie odwołania w postępowaniach, których wartość jest mniejsza niż progi unijne wyłącznie w odniesieniu do czynności bezpośrednio godzących w najistotniejsze interesy danego wykonawcy, korzystającego z tego środka ochrony prawnej i polegające m.in. na wykluczeniu tego wykonawcy z udziału w postępowaniu lub odrzuceniu jego oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne