Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zakup eksponatów muzealnych

Data publikacji: 03-02-2009 Autor: Ewa Krokosińska-Surowiec
Autor: Przemysław Obara

Pozyskiwanie przez muzea określonych muzealiów wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która reguluje zasady wydatkowania środków publicznych. W praktyce okazuje się jednak, że czasami trudno jest pogodzić ze sobą te kwestie.

Wcelu rozstrzygnięcia, w jaki sposób muzea mogą nabywać muzealia, należy wyjaśnić w pierwszej kolejności, czym są muzea. Odpowiedzi na to pytanie udziela ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (DzU z 1997 r. nr 5, poz. 24 ze zm. – dalej: uom), która definiuje pojęcie muzeum oraz dokonuje podziału muzeów.

Organizacja i rodzaje muzeów

Muzea nie są jednolite. Różnią się organizacją i rodzajem gromadzonych zbiorów. Mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 5 uom), przeznaczone dla jednej lub wielu dziedzin działalności człowieka oraz tworów natury (art. 3 uom). Muzea utworzone przez organy administracji rządowej są muzeami państwowymi, zaś utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego – muzeami samorządowymi.

 

Zarówno muzea samorządowe, jak i państwowe mogą być również muzeami rejestrowanymi, tj. wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wpis do rejestru jest uzależniony od znaczenia posiadanych przez muzeum zbiorów, zespołu wykwalifikowanych pracowników, pomieszczeń czy stałego źródła finansowania (art. 13 uom).


Muzea

Jednostki organizacyjne nienastawione na osiąganie zysku, których celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne