Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Niewyjaśnione dokumenty

Do przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi ofertę złożyło polsko-włoskie konsorcjum. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, zamawiający żądał m.in. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Włoska strona złożyła odpowiednie dokumenty, natomiast dwie polskie firmy złożyły zaświadczenia z ZUS, wykazujące, że nie figurują w Centralnym Rejestrze Płatników Składek ZUS. Zamawiający to konsorcjum wykluczył i odrzucił jego ofertę. Czy postąpił prawidłowo?

 

Moim zdaniem zamawiający powinien przede wszystkim zwrócić się do wykonawców, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, o złożenie wyjaśnienia w sprawie treści przedłożonych przez nich zaświadczeń z ZUS. Uważam, że powinien wyjaśnić, co oznacza fakt, iż wykonawcy ci nie figurują w Centralnym Rejestrze Płatników Składek ZUS.

 

Także w art. 26 ust. ust. 4 Pzp (a więc w artykule dotyczącym składanych oświadczeń i dokumentów) ustawodawca sformułował zasadę, że zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, a więc oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Dopiero oceniając złożone wyjaśnienia, zamawiający powinien zdecydować, jakie przedsięwziąć dalej kroki. W opisanym przypadku właśnie w taki sposób prowadziłbym procedurę oceny złożonej oferty. Złożone oświadczenie polskich firm na pewno wzbudza wątpliwość co do spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu. Gdyby złożone wyjaśnienia nie dały jednoznacznej odpowiedzi, czy złożone dokumenty potwierdzają spełnienie warunków w postępowaniu, czy też nie, zamawiający powinien wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W zaistniałej sytuacji uważam, że zamawiający nie powinien automatycznie wykluczyć wykonawcę i odrzucić jego ofertę, a bezwzględnie zrealizować dyspozycje wynikające z ww. przepisów Pzp. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne