Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Poprawność zmiany złożonej oferty

Data publikacji: 21-09-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

Wynika to z treści art. 84 ust. 1 pzp. Przepis ten jest adresowany przede wszystkim do wykonawców, ale ocena działania wykonawcy, głównie w zakresie poprawności dokonanej zmiany oferty, będzie należała do zamawiającego. W praktyce zamawiający prawie zawsze zamieszcza w siwz pewne bardziej lub mniej szczegółowe zapisy dotyczące technicznych czynności wprowadzenia zmiany do oferty. Z instrukcji tych wynika, że koperta ze zmienioną lub wycofaną ofertą powinna zawierać dodatkowy opis: „zmiana” lub „wycofanie”. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy wykonawca nie zastosuje się w pełni do tych instrukcyjnych postanowień siwz? Z pewnością zamieszczony w siwz opis sposobu wprowadzenia zmiany oferty jest wymogiem formalnym, więc jego naruszenie przez wykonawcę nie powinno skutkować automatycznym odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp jako niezgodnej z siwz, bez dokładnego zbadania okoliczności, czy faktycznie doszło do złożenia dwóch ofert. Może się zdarzyć sytuacja, w której w kopercie zawierającej nową ofertę wykonawca zamieści także oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej wcześniej. Do czasu otwarcia obu kopert (pierwszej, zawierającej ofertę pierwotną, i drugiej, zawierającej zmienioną ofertę wraz z oświadczeniem o wycofaniu oferty pierwotnej) zamawiający może nie mieć pełnej wiedzy o zamiarach wykonawcy. Przypadek taki rozstrzygany był przez Krajową Izbę Odwoławczą:

Wyrok KIO z 19 października 2012 r. (KIO 2151/12)

„Z przepisu art. 84 ust. 1 ustawy (...) nie wynika obowiązek informowania Zamawiającego oddzielnym pismem o dokonaniu zmiany lub wycofaniu oferty. Złożenie oferty w kopercie – z odpowiednim jej oznaczeniem, jak również jej zmiana bądź wycofanie jest czynnością materialno-techniczną, zaś to, czy faktycznie dokonano zmiany bądź wycofania oferty, może w ocenie Izby – jak to ma miejsce w niniejszym stanie faktycznym – wynikać chociażby ze złożonego przez wykonawcę oświadczenia zawartego w drugiej kopercie wraz z nową ofertą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne