Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zatrzymanie wadium

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny brak dokumentu lub oświadczenia.

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) dodano w art. 46 nowy ust. 4a, pozwalający zamawiającemu na zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Mimo iż przepis ten obowiązuje od 24 października 2008 r., trudno znaleźć w orzecznictwie czy doktrynie jednoznaczną odpowiedź na pytanie o praktyczną możliwość zastosowania przedstawionego przepisu, w szczególności w odniesieniu do utrwalonej wykładni przepisu art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamysł ustawodawcy

Na wstępie więc przyjrzyjmy się przesłankom, którymi kierował się ustawodawca, wprowadzając nowy przepis. Z uzasadnienia do ustawy nowelizacyjnej wynika, że przepis ten, mający istotne znaczenie dla ochrony interesów zamawiającego, służyć ma wyeliminowaniu lub utrudnianiu zawierania zmów przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Obecna regulacja sprzyja bowiem sytuacji, w której grupa będących w porozumieniu wykonawców może powodować, że zamówienie udzielane jest temu spośród nich, który zaoferował najwyższą cenę. Wykonawcy ci mogą celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie – już po zapoznaniu się z ofertami konkurencji – bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp. Mając to na uwadze, celowe jest, jak wynika z uzasadnienia ustawy nowelizacyjnej, zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Innymi słowy, w ocenie ustawodawcy, powyższy przepis wprowadza sankcję w postaci utraty wadium dla wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (identyczne stanowisko zajął Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w odpowiedzi z dnia 31.03.2008 r. na interpelację nr 1722 w sprawie konieczności nowelizacji przepisów Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne