Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zatrzymanie wadium

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: mec. Anna Specht-Schampera

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny brak dokumentu lub oświadczenia.

Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) dodano w art. 46 nowy ust. 4a, pozwalający zamawiającemu na zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Mimo iż przepis ten obowiązuje od 24 października 2008 r., trudno znaleźć w orzecznictwie czy doktrynie jednoznaczną odpowiedź na pytanie o praktyczną możliwość zastosowania przedstawionego przepisu, w szczególności w odniesieniu do utrwalonej wykładni przepisu art. 26 ust. 3 Pzp.

Zamysł ustawodawcy

Na wstępie więc przyjrzyjmy się przesłankom, którymi kierował się ustawodawca, wprowadzając nowy przepis. Z uzasadnienia do ustawy nowelizacyjnej wynika, że przepis ten, mający istotne znaczenie dla ochrony interesów zamawiającego, służyć ma wyeliminowaniu lub utrudnianiu zawierania zmów przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Obecna regulacja sprzyja bowiem sytuacji, w której grupa będących w porozumieniu wykonawców może powodować, że zamówienie udzielane jest temu spośród nich, który zaoferował najwyższą cenę. Wykonawcy ci mogą celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie – już po zapoznaniu się z ofertami konkurencji – bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp. Mając to na uwadze, celowe jest, jak wynika z uzasadnienia ustawy nowelizacyjnej, zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Innymi słowy, w ocenie ustawodawcy, powyższy przepis wprowadza sankcję w postaci utraty wadium dla wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (identyczne stanowisko zajął Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w odpowiedzi z dnia 31.03.2008 r. na interpelację nr 1722 w sprawie konieczności nowelizacji przepisów Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne