Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zakup samochodów

Data publikacji: 03-03-2009 Autor: Adam Wiktorowski

Większość jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego realizowania powierzonych im zadań dokonuje zakupów samochodów, które następnie są wykorzystywane przez pracowników danej jednostki. Najczęściej w tym celu wybierany jest leasing.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 Pzp przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. W przypadku samochodów, zamawiający udziela co do zasady zamówień z zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego, regulujących odpowiednio umowę sprzedaży albo umowę leasingu.

Zgodnie z zapisami kc

Jedną z możliwości pozyskania samochodów, coraz częściej stosowaną przez jednostki zamawiające, jest zawarcie umowy leasingu. Ponieważ Pzp nie definiuje pojęcia leasingu, należy skorzystać z odesłania zawartego w art. 14 ustawy.

 

Zgodnie z art. 7091 kc finansujący nie jest ani wytwórcą, ani dostawcą towarów będących przedmiotem umowy leasingu. Jego zadaniem jest zakup towarów wskazanych przez korzystającego. Ponadto, przepisy regulujące stosunek leasingu znajdują także zastosowanie odpowiednio do umów, w których jedna ze stron zobowiązuje się oddać do używania bądź do używania oraz pobierania pożytków rzecz stanowiącą jej własność.

 

Oczywiste jest, iż tylko przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie finansowania leasingu może być finansującym, przy czym działalność leasingowa nie może mieć charakteru okazyjnego, a powinna być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Warto przypomnieć, iż przedmiotem umowy leasingu mogą być jedynie rzeczy – zarówno ruchomości, jak również nieruchomości. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie mogą być przedmiotem takiej umowy prawa bądź prawa niematerialne (np. papiery wartościowe).


Leasing

 

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne