Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Stosowanie klauzul społecznych

Data publikacji: 05-08-2016 Autor: Ilona Zalewska

Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony.

Początkowo klauzule społeczne regulowane były jedynie w prawie Unii Europejskiej. Do polskiego systemu prawnego odpowiednie zapisy wprowadzono dopiero w 2009 r., a w drodze nowelizacji z 2014 r. dodano możliwość wymagania w ramach tzw. klauzul społecznych zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Podobnie postępują władze samorządowe. Przykładem może być Miasto Stołeczne Warszawa, gdzie zgodnie z zarządzeniem nr 1243/2015 z dnia 1 września 2015 r. od 1 października 2015 r. wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne powinny uwzględniać kryteria społeczne w zamówieniach publicznych.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020), implementując do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/24/UE, zmienia dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zamawiający nadal w zależności od wartości szacunkowej zamówienia zamieszcza postanowienia dotyczące klauzul społecznych w ogłoszeniu o zamówieniu, publikowanym w BZP lub przekazywanym do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź w zaproszeniu do negocjacji, we wzorze umowy lub w umowie (której treść ustalana jest podczas negocjacji o udzielenie zamówienia), w zależności od wybranego trybu.

Klauzule społeczne można podzielić na dwie grupy:

 

  1. związane z udziałem w postępowaniu – uregulowane w art. 22 ust. 2 pzp;
  2. związane z realizacją przedmiotu zamówienia – uregulowane w art. 29 ust. 4 pzp.

Warunki społeczne związane z udziałem w postępowaniu (tzw. zamówienia zastrzeżone)

Podczas ostatniej nowelizacji znacząco zmieniony został art. 22 ust. 2 pzp, a ponadto wprowadzono nowy przepis – art. 22 ust. 2a.

Przepisy te implementują do polskiego prawodawstwa postanowienia art. 20 dyrektywy 2014/24/UE dotyczące tzw. zamówień zastrzeżonych. Wprowadzenie tego przepisu ma na celu zrównanie szans wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienie publiczne (integracja lub reintegracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy)1.

Nowelizacja poszerza katalog osób społecznie wykluczonych, których zatrudnianie przez wykonawcę będzie premiowane, i jednocześnie obniża wymóg dotyczący procentowego udziału tych osób wśród wszystkich zatrudnionych przez danego wykonawcę.

Zamówienia zastrzeżone nadal dotyczą profilu zatrudnienia funkcjonującego u danego wykonawcy i powinny być traktowane jako odrębne warunki udziału w postępowaniu, niezależne od tych opisanych w art. 22 ust. 1 pzp2.

Na potwierdzenie, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnia ww. warunek, zamawiający może – choć nie musi – żądać od niego przedstawienia stosownego oświadczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne