Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Stosowanie klauzul społecznych

Data publikacji: 05-08-2016 Autor: Ilona Zalewska

Na gruncie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych został poszerzony.

Początkowo klauzule społeczne regulowane były jedynie w prawie Unii Europejskiej. Do polskiego systemu prawnego odpowiednie zapisy wprowadzono dopiero w 2009 r., a w drodze nowelizacji z 2014 r. dodano możliwość wymagania w ramach tzw. klauzul społecznych zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Podobnie postępują władze samorządowe. Przykładem może być Miasto Stołeczne Warszawa, gdzie zgodnie z zarządzeniem nr 1243/2015 z dnia 1 września 2015 r. od 1 października 2015 r. wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne powinny uwzględniać kryteria społeczne w zamówieniach publicznych.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020), implementując do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/24/UE, zmienia dotychczasowy zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zamawiający nadal w zależności od wartości szacunkowej zamówienia zamieszcza postanowienia dotyczące klauzul społecznych w ogłoszeniu o zamówieniu, publikowanym w BZP lub przekazywanym do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź w zaproszeniu do negocjacji, we wzorze umowy lub w umowie (której treść ustalana jest podczas negocjacji o udzielenie zamówienia), w zależności od wybranego trybu.

Klauzule społeczne można podzielić na dwie grupy:

 

  1. związane z udziałem w postępowaniu – uregulowane w art. 22 ust. 2 pzp;
  2. związane z realizacją przedmiotu zamówienia – uregulowane w art. 29 ust. 4 pzp.

Warunki społeczne związane z udziałem w postępowaniu (tzw. zamówienia zastrzeżone)

Podczas ostatniej nowelizacji znacząco zmieniony został art. 22 ust. 2 pzp, a ponadto wprowadzono nowy przepis – art. 22 ust. 2a.

Przepisy te implementują do polskiego prawodawstwa postanowienia art. 20 dyrektywy 2014/24/UE dotyczące tzw. zamówień zastrzeżonych. Wprowadzenie tego przepisu ma na celu zrównanie szans wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienie publiczne (integracja lub reintegracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy)1.

Nowelizacja poszerza katalog osób społecznie wykluczonych, których zatrudnianie przez wykonawcę będzie premiowane, i jednocześnie obniża wymóg dotyczący procentowego udziału tych osób wśród wszystkich zatrudnionych przez danego wykonawcę.

Zamówienia zastrzeżone nadal dotyczą profilu zatrudnienia funkcjonującego u danego wykonawcy i powinny być traktowane jako odrębne warunki udziału w postępowaniu, niezależne od tych opisanych w art. 22 ust. 1 pzp2.

Na potwierdzenie, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnia ww. warunek, zamawiający może – choć nie musi – żądać od niego przedstawienia stosownego oświadczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne